Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:262 (2003-2004)
Innlevert: 13.01.2004
Sendt: 13.01.2004
Besvart: 20.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at familien som det siste året har oppholdt seg i menighetshuset i Hol, blir sendt ut av landet?

Begrunnelse

Det siste året har en russisk familie søkt tilflukt i menighetshuset i Hol. Familien har fått flere avslag på søknad om oppholdstillatelse og anker har ikke ført frem. Nå har familien valgt å søke om arbeidstillatelse fremfor oppholdstillatelse. Det er åpenbart at denne familien er velferdssøkere, og at det ikke kan være grunnlag for å la dem bli i Norge. Statsråden har i mange sammenhenger vært opptatt av å sende signaler om at Norge ikke skal ta imot slike kasus.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter at utlendingsloven ble endret 1. januar 2001, kan jeg ikke instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om skjønnsutøvelse, lovtolking eller avgjørelsen av enkeltsaker etter utlendingsloven. Dette følger av lovens § 38. Jeg kan heller ikke instruere politiet om å uttransportere en bestemt familie.

Den familien representanten Knudsen er opptatt av, befinner seg etter det opplyste i kirkeasyl. Jeg vil påpeke at personer som får avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse i Norge plikter å innrette seg etter lovlig fattede vedtak og frivillig forlate landet. De som går i kirkeasyl når de får endelig avslag på en asylsøknad, velger dette selv. Alle asylsøkere i Norge får en grundig og individuell behandling av asylsøknaden i to instanser.

Personer som befinner seg i kirkeasyl blir ikke pågrepet av politiet for uttransportering, idet myndighetene respekterer kirkefreden. Det innebærer at til tross for at de ikke har gyldig opphold i Norge vil de ikke bli pågrepet for uttransportering, med mindre de oppholder seg utenfor kirkerommet.

En del asylsøkere søker om arbeidstillatelse som spesialist etter at de har søkt asyl. Normalt får de avslag under henvisning til at riktig framgangsmåte ikke er fulgt, uten at myndighetene foretar en vurdering av selve søknaden.