Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:90 (1997-98)
Innlevert: 20.02.1998
Sendt: 20.02.1998
Besvart: 27.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): "Jeg viser til oppslag i avisene Framtiden og Lågendalsposten torsdag 19. februar 1998.
Her refereres det til en flertallsmerknad i Budsjett-innst. S. nr. 13 (97-98) hvor det heter:
Komiteens flertall mener de avsatte midler til E 134/Rv 11 (Torespæren - Hegstad), inklusive de midlene som i St. prp. nr. 1 (97-98) til midlertidig nedføring til Hegstad, bør nyttes til videreføring av ny trasé i samsvar med planene.
I dag har videreføringen av den nye traseen stoppet opp. Veisjefen i Buskerud har ikke fått ny start kommando for videre arbeid på traseen og komiteens flertalls merknad er dermed ikke ivaretatt. Det er av viktig prinsipiell betydning hvor langt tidsrommet er mellom at vedtak blir fattet og til et samferdselsprosjekt blir igangsatt.
Vil Samferdselsministeren ta initiativ i denne saken og gi Veisjefen i Buskerud start kommando på dette arbeidet?"

Begrunnelse

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved behandling av kommunedelplan for videreføring av E134 mot Kongsberg gikk Øvre Eiker kommune inn for å kutte nedføringen fra ny E134 Torespæren-Hegstad til eksisterende E134 ved Hegstad - i alle fall som en varig løsning. Reguleringsplanen for nedføringen ble opphevet i oktober 1996, noe som ble begrunnet med miljømessige konsekvenser. Dette innebærer at det må foreligge nytt reguleringsplanvedtak dersom den midlertidige nedføringen skal bygges.

Innenfor de forutsatte rammene i St meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 er det ikke rom for å prioritere ny veg mellom Hegstad og Damåsen i første fireårsperiode. Denne strekningen er planlagt bygget i siste del av vegplanperioden (dvs. 2002-2007). Dette er videre innarbeidet i handlingsprogrammet. Vegdirektoratet gikk i mars 1997 inn for at arbeidet med reguleringsplan for midlertidig nedføring skulle starte opp igjen.

I forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 1998 mente flertallet i Samferdselskomiteen at de avsatte midlene fra E134 Torespæren-Hegstad, inklusive midlene til midlertidig nedføring ved Hegstad, bør nyttes til videreføring av traseen i samsvar med planene. Komiteens forslag førte til at vegkontoret stanset arbeidet med reguleringsplanen for den midlertidige nedføringen ved Hegstad.

Reguleringsplanen for prosjektet E134 Hegstad-Damåsen ble godkjent i november 1997. Parsellen er 9 km lang, og er kostnadsberegnet til 190 mill kr. Tverrforbindelsen til Darbu og etterbrukstiltak (opprustning av eksisterende veg) ligger ikke inne i dette kostnadsoverslaget.

Restbehovet for å sluttføre parsellen Torespæren-Hegstad inkludert midlertidig nedføring til Hegstad, er beregnet til om lag 39 mill. kr. Å bygge den midlertidige nedføringen til eksisterende E134 er kostnadsberegnet til 15 mill. kr. Av de midlene som er bevilget til prosjektet er det pr. i dag ca. 30 mill. kr som ikke er benyttet.

Vegdirektoratet arbeider for tiden med en redegjørelse om saken, og jeg ønsker å avvente resultatet av dette arbeidet før jeg tar stilling til videre framdrift.