Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:266 (2003-2004)
Innlevert: 13.01.2004
Sendt: 14.01.2004
Besvart: 20.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Kan statsråden avklare om uttalelsen fra kommisjonens leder var knyttet til konkurranseutsetting av trafikk/kjøring av tog, konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av kjørevegen eller begge deler, og hvilke rapporter eller analyser hans uttalelse bygger på?

Begrunnelse

I statsrådens møte med samferdselskomiteen den 16. desember 2003 uttalte lederen av Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane, Sverre Quale, seg om konkurranseutsetting og sikkerhet på jernbanen. Det er flere ganger i politiske debatter, bl.a. Stortingets debatt om samferdselsbudsjettet, blitt henvist til denne uttalelsen nærmest som vitnemål på at konkurranseutsetting ikke betyr noe for sikkerheten. Da det en noe uklart hva lederen for Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane mente vil jeg be statsråden avklare dette.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Havarikommisjonens leder, Sverre Quale, gav følgende redegjørelse på møtet:

Gjennomgang av ulykkesstatistikk viser at land som har konkurranseutsatt større eller mindre deler av jernbanevirksomheten, generelt sett ikke har erfart økning i dødsrisiko (les: omkomne pr. personkilometer) som følge av jernbaneulykker. Dette gjelder også England, selv om en kan få et annet inntrykk gjennom medienes dekning av enkelte større jernbaneulykker det siste tiåret. Foreløpige resultater fra et pågående forskningsprosjekt i regi av SINTEF viser det samme.

Uttalelsen om konkurranseutsetting ble gitt på generelt grunnlag da det varierer hva ulike land har konkurranseutsatt innen jernbanevirksomheten.

Lederen for Havarikommisjonen understreker for øvrig at en skal være varsom med å trekke konklusjoner om konkurranseutsetting isolert sett har (hatt) positiv eller negativ virkning på jernbanesikkerheten. Det er svært mange faktorer som påvirker risikobildet; teknologisk utvikling, kompetanse/kunnskap, internasjonal og nasjonal myndighetsregulering m.m. I denne sammenheng henviser lederen til nevnte SINTEF-prosjekt (Deregulering og sikkerhet i transportsektoren) som er en del av forskningsprogrammet RISIT (Risiko og Sikkerhet i Transportsektoren) og som støttes økonomisk av Samferdselsdepartementet. Nærmere informasjon om forskningsprogrammet finnes på Internett (http://www.program.forskningsradet.no/risit/).

Et hovedpoeng er imidlertid at det ikke synes å være grunnlag for de bastante påstander som har blitt framsatt fra enkelte hold om at konkurranseutsetting reduserer sikkerheten på jernbanen.