Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:268 (2003-2004)
Innlevert: 14.01.2004
Sendt: 15.01.2004
Besvart: 22.01.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Nationen den 13. januar d.å. står det at ESA slår fast at det spesielle finnmarkstillegget i barnetrygden ikke kan forbeholdes barn i Finnmark, og at det skal utbetales til barn i alle EU- og EØS-land dersom foreldrene jobber i Finnmark.
Hva vil statsråden gjøre for å ivareta denne ordningen som en målrettet virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms etter ESAs innsigelser mot ordningen slik den har vært praktisert fram til nå?

Begrunnelse

Ulike virkemiddelordninger for Finnmark og Nord-Troms har bidratt til å demme opp for fraflytting og til å rekruttere personell til området. Dette gjelder ordninger som nedskrivning av studielån, redusert beskatning for befolkningen, fritak fra arbeidsgiveravgift og høyere barnetrygd. Dersom ordningene bygges ned eller gjøres universelle, er det god grunn til å anta at de rekrutterings- og stabiliseringsproblemer man har slitt med i området, vil forsterkes. Dersom en ordning forvinner, blir det dermed viktig å se på alternative erstatningsordninger som kan ha tilsvarende, eller sterkere effekt.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Finnmarkstillegget i barnetrygden er en del av tiltakspakken for Nord-Troms og Finnmark, som blant annet skal gi bedre rammebetingelser for næringslivet og stimulere bosettingen i sonen. Finnmarkstillegget skal være et tilskudd til dem som faktisk bor i tiltakssonen. Det er derfor et vilkår for utbetaling av tillegget at både barnet og stønadsmottaker bor og oppholder seg i Finnmark eller en av de aktuelle kommunene i Troms.

Norske myndigheter mottok 19. desember 2003 et supplerende åpningsbrev fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Her blir det hevdet av vilkåret som er satt om bosetting i sonen for rett til finnmarkstillegg er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. ESA mener at EØS-borgere som arbeider i Finnmark eller Nord-Troms må ha rett til barnetrygd for sine barn, selv om de ikke er bosatt i sonen.

Norge må svare ESA innen 19. mars 2004. Saken er til vurdering, og jeg kan ikke nå forskuttere innholdet i vårt svar til ESA. I utgangspunket synes jeg at det er gode grunner for å opprettholde bosettingskravet, men dette må vurderes nøye i forhold til synspunktene ESA har fremmet.