Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:269 (2003-2004)
Innlevert: 14.01.2004
Sendt: 15.01.2004
Besvart: 22.01.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Rikstrygdeverket bad i brev av 28. november 2002 departementet om å klargjøre i hvilken grad det kan ytes graderte pleiepenger etter folketrygdloven §§ 9-10 og §§ 9-11. I svarbrev slår departementet fast at regelverket ikke gir anledning til å gradere ytelsen. Foreldre med syke eller funksjonshemmede barn melder at denne presiseringen har ført til at de har mistet en ytelse de tidligere har fått.
Kan sosialministeren gjøre rede for om dette er en ønsket utvikling og om hun ev. vil foreta seg noe for å styrke ytelsene til disse foreldrene?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Folketrygdloven § 9-11 gir foreldre med omsorg for barn under 18 år med en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, rett til pleiepenger. Det er et vilkår at medlemmet av hensyn til barnet må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en eller begge foreldrene. Folketrygdloven § 9-10 gir rett til pleiepenger til en av foreldrene dersom barn under 12 år har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie etter å ha vært innlagt i helseinstitusjon.

Lovens krav i begge bestemmelsene er at det er nødvendig med kontinuerlig tilsyn og pleie fra foreldrene. Bestemmelsene gir derfor ikke anledning til å gi graderte ytelser. Man har likevel fortolket bestemmelsene slik at det i sluttfasen av en rehabiliteringsperiode kan gis en gradert ytelse i forbindelse med tilbakevending til skole eller barnehage.

Jeg er kjent med at mange familier opplever en vanskelig situasjon ved at man ikke har rett til pleiepenger, samtidig som barnets tilstand gjør at man må redusere arbeidstiden for å dekke barnets pleiebehov. Ordningen med forhøyet hjelpestønad vil imidlertid kunne avhjelpe slike situasjoner. Høyeste stønadssats utgjør p.t. årlig 70 344 kr. Ved fastsettelsen av stønadssats tillegges det ikke betydning at barnet kan være borte fra hjemmet noen timer om dagen. I tillegg vil det kunne være aktuelt å kreve hjelp fra hjemstedskommunen som skal tilby nødvendig tilsyn og pleie, eventuelt omsorgslønn.

Det skal nå nedsettes en arbeidsgruppe som skal kartlegge bruken av pleiepengeordningen og vurdere eventuelle behov for å endre ordningen. I denne sammenheng er det nødvendig å se på forholdet mellom pleiepenger og forhøyet hjelpestønad til funksjonshemmede barn og tjenester og omsorgslønn som kommunen kan gi.