Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:271 (2003-2004)
Innlevert: 14.01.2004
Sendt: 15.01.2004
Besvart: 26.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Er opprettelsen av regioner i kriminalomsorgen blitt et hinder for en effektiv avvikling av soningskøen?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2004 er det lagt opp til 10 eller 5 dager tidligere prøveløslatelse som ett av flere køavviklingstiltak for å redusere soningskøen. Det er kommet fram at dette tiltaket blir utført og tolket forskjellig i de ulike regionene. Det er et viktig prinsipp at det skal være forutsigbarhet i behandlingen av de innsatte. Statistikken viser samtidig at Region øst har soningskø, mens Region sør tilnærmet ikke har soningskø. Videre er det kommet fram at det i det alt vesentligste er soningskø for soning i de lukkede fengslene med høyt sikkerhetsnivå og ikke i de åpne fengslene med lavt sikkerhetsnivå.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Kriminalomsorgsregionene samarbeider om nedbyggingen av soningskøen. Statistikken over soningskøen viser varierende køtall fra region til region. Blant annet har regionene Sørvest og Sør hatt lave køtall, mens særlig Region øst har hatt et høyt tall ved de siste tellingene. Disse tallene gir imidlertid ikke et riktig bilde av samarbeidet regionene i mellom. Region øst har overført et betydelig antall dommer til Region sør og også en del dommer til Region nordøst. Region vest som også har hatt høye køtall har overført et stort antall dommer til Region sørvest. Dersom disse overføringene ikke hadde funnet sted ville soningskøen vært betydelig større. Det er Justisdepartementets inntrykk at samarbeidet mellom dagens seks kriminalomsorgsregioner i forhold til soningskøavviklingen fungerer godt. Kapasitetsutnyttelsen i kriminalomsorgen underbygger dette inntrykket, da denne har vært meget høy gjennom de tre årene regionene har vært operative: I 2001 var kapasitetsutnyttelsen på 94 pst., i 2002 95,3 pst. og i 2003 95,4 pst.

Det er den enkelte kriminalomsorgsregion som har ansvaret for og administrerer soningskøen i egen region. Regionadministrasjonene vurderer hvor dommene skal plasseres og hvilke dommer som eventuelt skal overføres til andre regioner. Belegget i fengsler med lav sikkerhet (åpne fengsler) var i 2003 på ca. 91 pst., mens det i fengsler med høy sikkerhet (lukkede fengsler) var et belegg på ca. 97 pst. At belegget er lavere ved fengsler med lav sikkerhet enn med høy sikkerhet har blant annet sammenheng med sikkerhetsmessige vurderinger i forhold til plassering av dommer i soningskøen og vurderinger av domfelte i forhold til overføring fra fengsler med høy sikkerhet til fengsler med lav sikkerhet.