Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:279 (2003-2004)
Innlevert: 15.01.2004
Sendt: 16.01.2004
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 27.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Regjeringen følger opp Kvalitetsutvalgets innstilling med en stortingsmelding i løpet av våren 2004.
Mener statsråden at skolen skal brukes bevisst som arena for å nå målet om bærekraftig utvikling og at miljøspørsmål skal ha høy prioritet i grunnopplæringen, og i så tilfelle, hvordan vil statsråden sørge for at stortingsmeldingen følger opp dette?

Begrunnelse

Regjeringen vil på bakgrunn av Kvalitetsutvalgets innstilling legge frem en stortingsmelding i løpet av våren 2004. Innstillingen inneholder mange gode forslag om skolens innhold og organisering, men det er også enkelte temaer som ikke er med i utredningen. Et viktig tema som ikke drøftes, er skolens ansvar for opplæring i miljølære og miljøbevissthet.
En av de største utfordringene i fremtiden er å ta vare på det biologiske mangfoldet og å sikre en bærekraftig utvikling. Miljøspørsmål bør derfor være en sentral del av grunnopplæringen. Det er svært viktig å inkludere barna i arbeidet for å beskytte naturen.
Barn er ofte opptatt av natur og miljø og er interesserte i hvordan de kan være med på å bevare naturen i sitt nærområde. Skolene har mange muligheter for å skape engasjement rundt miljøvernspørsmål. Elevgruppene kan for eksempel ta for seg forskjellige naturvernområder hvor barna både kan lære, bidra og ha det gøy samtidig. Læring og resultater skaper både engasjement og konkrete tiltak. Det finnes eksempler hvor skoler både jobber med miljøtiltak internt på egne skoler, men også ut mot lokale bedrifter. En rekke skoler er også tilknyttet det nettbaserte internasjonale miljøparlamentet. Barn er ofte ivrige aksjonister som er med på konkret handling som å bevare strandområdene rene og å sikre skoleveiene sine. På denne bakgrunnen er det viktig at skolen tilrettelegges for å skape miljøbevissthet hos barn.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Spørsmålet er overført fra miljøvernministeren.

Miljøspørsmål har og skal ha oppmerksomhet i grunnopplæringen. Den generelle delen av læreplanen danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fag i grunnskole og videregående opplæring i dette spørsmålet. Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlige kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Derfor understreker generell del av læreplanen at opplæringen må gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom menneske og natur. Elevenes forståelse av prosessene i naturen understrekes altså i læreplanens generelle del.

Miljø og miljølære er på dagsorden i flere departementer. Blant annet har flere departementer gått sammen for å etablere og drive Nettverk for miljølære. Informasjonen i nettverket blir kvalitetssikret av en rekke forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. Utdannings- og forskningsdepartementet er hovedoppdragsgiver og koordinator, mens Læringssenteret har det operative ansvaret.

Nettverket er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Her kan skoler både hente ut informasjon, veiledning og støtte, samtidig som de selv kan levere egen informasjon som kan komme fellesskapet til nytte. Nettverket gir skolene anledning til å samarbeide med lokale miljøvernforeninger og forskningsinstitusjoner om å undersøke, bevare eller forbedre miljøet i nærområdet sitt.

Det er etablert et godt arbeid med miljøspørsmål i opplæringen. Vi har alle interesser av at dette arbeidet skal fortsette i årene som kommer.