Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:280 (2003-2004)
Innlevert: 15.01.2004
Sendt: 16.01.2004
Besvart: 21.01.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): En samlet kraftbransje har reist søksmål med påstand om at Olje- og energidepartementets vedtak om pris på konsesjonskraft er ugyldig. Stevningen bygger på at Stortingets enstemmige vedtak fra desember 2002, som pålegger Regjeringen å endre forskrifter vedrørende beregning av konsesjonskraftprisen.
Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med den usikkerhet som nå har oppstått rundt konsesjonskraftprisen?

Begrunnelse

En slik rettssak vil skape usikkerhet rundt viktige kommunale inntekter. Det er staten som er saksøkt, men den direkte økonomiske interesse i sakens utfall ligger i de mer enn 150 kommuner og 14 fylkeskommuner som har krav på konsesjonskraft. LVK har signalisert at de vil erklære hjelpeintervensjon i saken til støtte for staten.
Det er meget spesielt at en hel næring går til rettssak mot et enstemmig stortingsvedtak på grunn av uenighet om et formelt spørsmål. Stortingets enstemmige vilje i spørsmålet om pris på konsesjonskraft hersker det ikke tvil om.
Dette vil føre til at kommunene må være svært forsiktige med å budsjettere med fulle konsesjonskraftinntekter inntil spørsmålet er endelig avklart. LVK har i brev datert 8. januar 2004 bedt departementet snarest om å sørge for at vedtaket om prising av konsesjonskraft stadfestes av Stortinget gjennom et formelt lovvedtak.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Staten ved Olje- og energidepartementet har nylig mottatt et søksmål fra Norsk Hydro ASA hvor gyldigheten av departementets vedtak av henholdsvis 7. og 10. april 2003 om pris på konsesjonskraft bestrides.

Departementets vedtak bygget på en juridisk vurdering foretatt av lovavdelingen i Justisdepartementet og Stortingets plenarvedtak av 12. desember 2002.

Departementet vil nå i samråd med regjeringsadvokaten foreta en nærmere gjennomgang av søksmålet, og vurdere hvordan saken skal legges opp fra statens side.

Det er derfor ikke mulig for departementet å uttale seg noe mer om den videre håndtering av saken nå.