Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:292 (2003-2004)
Innlevert: 22.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 29.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den siste europeiske villreinen. Villreinen forvaltes under Direktoratet for naturforvaltning (DN) med ei statlig nemnd for hvert villreinområde. Villreinnemndene har svært viktig oppgaver, men så trange økonomiske rammer at de har problemer med å gjennomføre alle oppgavene som er pålagt i viltloven.
Hva vil statsråden gjøre for gi villreinnemndene bedre arbeidsvilkår?

Begrunnelse

Villreinnemndene i Norge forvalter villreinstammene i 23 norske villreinområder. Nemndene består av politisk valgte representanter fra kommuner innenfor villreinområdet.
Villreinnemndene skal stå for forvaltningen av villreinstammen innenfor sitt område, dvs. godkjenne tellende areal, godkjenne vald for jakt på villrein, godkjenne driftsplaner, vedta årlige fellingskvoter, organisere ordningen med kontrollkort, ha et overordna ansvar for gjennomføring av jakta, rapportere fellingsresultat og sist, men ikke minst, avgi uttalelser i areal- og inngrepssaker som berører vilreinstammen.
Særlig har oppgaven med å ta vare på villreinens leveområder blitt en mer krevende oppgave i seinere tid. Oppsplitting og reduksjon av villreinens leveområder er en økende trussel mot villreinstammen i mange områder. Det kreves velfungerende og aktive nemnder for å kunne ivareta villreinens interesser på best mulig måte.
Etter det jeg har fått opplyst rekker Miljøverndepartementets bevilgninger bare til et par møter i året for mange av villreinnemndene.
Møtegodtgjørelsen er også så lav at medlemmene blir påført direkte økonomisk tap ved å delta på møter i nemndene. Et rundskriv fastsetter at godtgjørelsen for medlemmer skal settes til lønnstrinn 9 og for lederne til lønnstrinn 29. Det gis møtegodtgjørelse for maksimum 5 timer pr. dag, og det godtgjøres ikke for reisetid, forberedelse til møter eller tapt arbeidsfortjeneste. Det blir erfart at andre tilsvarende statlige nemnder har langt bedre økonomiske vilkår.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Jeg er i høyeste grad opptatt av at villreinen skal ha en sentral plass i norsk fjellfauna også i fremtiden.

Sikring av villreinens leveområder har stått sentralt ved opprettelsen av mange av våre store nasjonalparker. Ved etableringen av Forollhogna nasjonalpark i desember 2001 og utvidelsen av Dovrefjell nasjonalpark i mai 2002 har villreininteressene vært viktig.

I 2003 er det gjennomført en betydelig utvidelse av Rondane nasjonalpark, og Dovre nasjonalpark er opprettet. Utvidelsen av vernet i Dovre og Rondane bidrar til å sikre villreinens leveområder i det som nå er blitt Europas største sammenhengende verneområde med villrein. Å ta vare på norsk natur har stått høyt på Regjeringens program siden den tiltrådte høsten 2001, og Regjeringen vil holde oppe trykket i verneplanarbeidet i tiden framover.

I Miljøverndepartementets budsjett for 2004 blir det til sammen disponert omkring 4,8 mill. kr til arbeidet med villrein, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) på side 134. I forvaltningen av villreinen er det etablert et forvaltningssystem med en sterk lokal forankring gjennom villreinnemnder for hvert enkelt villreinområde. Disse samarbeider godt med jaktrettshavere representert i villreinutvalg.

Det er således klart at villreinnemndene har en viktig funksjon i villreinforvaltningen. Mitt inntrykk er at nemndene gjør en god jobb innenfor de ressursrammer de får tildelt.

Miljøverndepartementet er gjennom Direktoratet for naturforvaltning orientert om villreinnemndenes økonomi. Villreinnemnda for Rondane har bidratt til å opplyse saken i et brev til meg i 2003.

Jeg har merket meg de opplysningene jeg har mottatt om villreinnemndenes økonomi, og har derfor i et brev av 23. januar 2004 til Villreinnemnda for Rondane skrevet: "Jeg har merket meg orienteringen og kan opplyse at jeg ønsker å foreta en grundig vurdering av denne saken i løpet av 2004."