Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:298 (2003-2004)
Innlevert: 23.01.2004
Sendt: 26.01.2004
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 04.02.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Av brevvekslingen mellom departementet og Arendal kommune om samlokalisering av Aetat, trygdekontor og sosialkontor, går det fram at Regjeringen lar statsetatene avgjøre om de vil samlokaliseres. Det betyr at Regjeringen ikke sørger for at de forsøkene som Stortinget har gitt enstemmig støtte til, blir gjennomført etter intensjonen.
Er selvstyringen i statens etater viktigere for Regjeringen enn brukernes behov for en dør inn til det offentlige hjelpeapparatet og et helhetlig, sammenhengende hjelpeapparat?

Begrunnelse

I svaret til Arendal kommune vises det til prinsippene om modernisering av forvaltningen, og at det ville være uheldig å gripe inn fordi det kan påvirke behandlingen i tilsvarende saker andre steder i landet.
Det er svært oppsiktsvekkende at fokuset på de som skal bruke tjenesten er totalt fraværende i begrunnelsen, og at Regjeringen setter autonomien til statens etater og sektorer over kravet om forpliktende samarbeid til beste for brukerne.
I årevis har et brett flertall sluttet opp om å få i gang omfattende forsøk med servicekontorer. Mange kommuner har tatt ballen i den tro at det som blir sagt fra Regjeringen om hensiktsmessigheten av at staten og kommunene samorganiserer seg, ville bli fulgt opp av at statens egen virksomhet skulle delta helhjertet i forsøkene og ikke gis mulighet til å obstruere. Dessverre har forsøkene vært helt prisgitt at lederen for de statlige etatene har hatt personlig forståelse og engasjement i saken. Det har skjedd mange steder, men ikke over alt. Resultatet er at flere forsøk har blitt mindre omfattende enn ønsket og mye tid kastes bort på å forsøke å overtale statsetater som ikke ønsker å delta.
Det er også forunderlig å lese at Regjeringen mener at det å gi føringer for de som ikke vil, skulle være uheldig påvirkning for behandlingen av tilsvarende saker ellers i landet.
Tvert imot ville det være helt i tråd med det både Regjeringen og Stortinget har uttalt, nemlig å sørge for at det vi sier det er riktig og viktig å gjøre, og at dette skjer i praksis.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Spørsmålet er overført fra arbeids- og administrasjonsministeren.

Representanten Andersens spørsmål tar som utgangspunkt at de lokale statsetatene ikke ønsker en samlokalisering med sosialtjenesten i Arendal kommune. Realiteten er at det er et felles ønske fra statsetatenes og kommunens side om å få til en samlokalisering til beste for Arendal innbyggere. Det har imidlertid vært uenighet om hvor et slikt kontor bør lokaliseres. Slik jeg har forstått det, dreier uenigheten seg først og fremst om hva som er til beste for brukerne. Jeg har i brev til fylkesmannen i Aust-Agder med kopi til kommunen og de lokale statsetatene, understreket at det er sterkt ønskelig at det arbeides videre lokalt for å finne en samlokalisert løsning til beste for brukerne. Statsetatene sentralt er også bedt om å gjøre det som er mulig for å finne en slik løsning.

Regjeringen legger stor vekt på å følge opp Stortingets signaler om forsøksvirksomheten når det gjelder samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Flertallet i sosialkomiteen understreket at forsøksarbeidet som er i gang ikke måtte stoppe opp, men at det burde gis muligheter for å prøve ut ulike modeller. Regjeringen har fulgt dette opp ved at det nå er 17 lokale prosjekter som får støtte til å forsøke ut ulike modeller for å vinne erfaring og legge et best mulig grunnlag for endelig valg og av organisasjonsmodell og gjennomføring av reformen. Så langt jeg har oversikt over, så har en kommet frem til omforente løsninger lokalt i de øvrige prosjektene.

Delegering og desentralisering av myndighet er sentrale prinsipper for Regjeringens modernisering av forvaltningen. I tråd med dette er den type beslutninger det her er tale om lagt til etatene. Det vil være et klart brudd på disse prinsippene om departementene skulle gripe direkte inn i denne type lokale lokaliseringsspørsmål. Det er viktig at ledere lokalt og sentralt tar ansvar for å finne løsninger på riktig nivå. Unødvendig inngripen fra Regjeringens side i lokale beslutningsprosesser vil være et uheldig signal i forhold til dette ansvaret.

Det bør ikke herske tvil om Regjeringens vilje til å følge opp Stortingets intensjoner både når det gjelder forsøksvirksomheten, men også når det gjelder samlokalisering og samordning av de aktuelle etatene i resten av landet. Jeg viser her til at jeg sammen med arbeids- og administrasjonsministeren i brev av 16. juli 2003 til de to statsetatene med kopi til kommunene, understreket at arbeidet med en bedre samordnet velferdsforvaltning er en prioritert oppgave i Regjeringens arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk og Regjeringens modernisering av offentlig forvaltning. Her ble det også understreket at Regjeringen ønsker at arbeidet med å styrke samordningen av tjenestetilbudet skal forsterkes i påvente av en endelig avklaring av de organisatoriske spørsmålene. I brevet fremheves samordning og samlokalisering av tjenestene lokalt som helt sentrale tiltak for å realisere målene for reformen.