Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:300 (2003-2004)
Innlevert: 23.01.2004
Sendt: 26.01.2004
Besvart: 02.02.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er meldt om sterk økning av forurensningsnivået i Lysakerfjorden, noe som i hovedsak skyldes en strid mellom ulike kommuner/miljøvernmyndigheter om hvem som skal betale for rensingen av overløps- og avløpsvannet.
Hvordan ser statsråden på denne saken, og vil det bli tatt initiativ for å få en avklaring av ansvaret for å betale for rensingen av overløpsvann i og ved Lysakerfjorden?

Begrunnelse

Det har i mediene vært pekt en sterk økning av forurensningen i Lysakerfjorden.
Denne forurensningen skyldes i hovedsak at overløpsvann går urenset ut i fjorden, til tross for at det er tilgjengelig rensekapasitet. Den manglende utnyttelsen av rensekapasiteten skyldes i hovedsak strid mellom ulike kommuner/miljøvernmyndigheter om hvem som skal betale for rensingen av overløps- og avløpsvannet. Renseverket for overløps- og avløpsvann i indre Oslofjord har tilkjennegitt at det er ledig kapasitet til å rense nesten alt overløpsvann som renner ut i Lysakerfjorden.
Det er ikke ubetydelig mengder med sterkt forurenset overløpsvann som på denne måten renner urenset ut i Lysakerfjorden og videre ut i den indre Oslofjorden. Forurensningen av Lysakerfjorden og den indre Oslofjorden som skyldes denne byråkratikrangelen rammer yrkesfiskere, fritidsfiskere og de allmenne rekreasjonsmulighetene i indre Oslofjord.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er de siste tiårene gjennomført betydelige tiltak for håndtering av kommunalt avløpsvann i indre Oslofjord. Disse tiltakene har medvirket til en vesentlig forbedring av vannkvaliteten i fjorden, og skyldes ikke minst de store investeringene som er gjort på renseanleggene Bekkelaget og VEAS.

Store nedbørsmengder og snøsmelting kan imidlertid i perioder sammen med kloakkvannet, medføre for store vannmengder i avløpsnettet i forhold til kapasiteten i et renseanlegg. De overskytende mengder avløpsvann slippes da ut gjennom et overløp. Etter det jeg har fått opplyst fra SFT, medfører utslipp av slikt overløpsvann til Lysakerfjorden tidvis forsøpling av strandsonen, bakteriologisk spredning og fosforutslipp.

Jeg mener situasjonen gir grunnlag for en nærmere oppfølging, og har derfor bedt SFT følge opp saken, samt gi en redegjørelse til departementet innen 1. juni 2004.