Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:304 (2003-2004)
Innlevert: 26.01.2004
Sendt: 27.01.2004
Besvart: 30.01.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Kan statsråden, etter møtet i EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål 24. november 2003, nå si noe nærmere om fremdriften for implementeringen av EUs direktiv for introduksjon av biobrensel?"

Begrunnelse

I sitt svar på skriftlig spørsmål nr. 130 fra stortingsrepresentant Sylvia Brustad skriver olje- og energiministeren blant annet: "Per i dag vurderes direktivet i Spesialutvalget for energi der alle de berørte departementer deltar. Vurderingene i spesialutvalget er ennå ikke sluttført. I tillegg vil direktivet også bli drøftet med Island og Liechtenstein ved møtet i EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål 24. november 2003."
Noen nærmere beskrivelse av framdrift for implementering kommer ikke frem av det svaret. Det er knyttet stor interesse fra mange miljøer i Norge til dette direktivet, ikke minst fra de som produserer eller står klare til å produsere biodrivstoff. Norge er blant de land i EØS-området som implementerer flest direktiver. Det bør derfor ligge til rette for at direktiv 2003/30/EF om å fremme bruk av biodrivstoff til transport også bør implementeres.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/30/EF om å fremme bruk av biodrivstoff til transport vurderes etter de vanlige prosedyrene for nytt EU-regelverk før eventuell innlemmelse i EØS-avtalen.

Per i dag er rettsakten under behandling i Norge i "Spesialutvalget for energi", der Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Olje- og energidepartementet er representert. Vurderingene i spesialutvalget er ennå ikke sluttført.

Rettsakten er også under vurdering i EFTA/EØS-landene. Saken ble tatt opp i møte 24. november 2003 i EFTAs energiarbeidsgruppe. Norge presenterte hovedpunktene i direktivet og orienterte om at arbeidet med direktivet er godt i gang og følger normal prosedyre for EU-direktiv i Norge. Det ble understreket at det er stor interesse for direktivet om biodrivstoff i Norge.

Island uttalte at de er interessert i å redusere importavhengigheten av energiprodukter, i og med at de er helt avhenging av import av fossilt brennstoff til transport. Det er imidlertid et åpnet spørsmål om implementering av direktivet om biodrivstoff er den beste måten å redusere importavhengigheten på. Det vurderes som usannsynlig at Island kan møte de indikative målene i direktivet gjennom nasjonal produksjon. For å nå målene må biodrivstoffet importeres, og dermed reduseres ikke importbehovet.

Liechtenstein opplyste at det kan bli vanskelig for dem å implementere direktivet. Liechtenstein er et lite land med tette bånd til Sveits, og de er derfor avhengig av hva Sveits gjør. Sveits har et pågående prosjekt for å produsere etanol som drivstoff til transport, men det vil ikke være nok for å nå målene i direktivet.

Jeg gjør forøvrig oppmerksom på at saken er satt opp på dagsorden for neste EFTA-møte 3. februar 2004 og vil da bli drøftet nærmere.