Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:306 (2003-2004)
Innlevert: 27.01.2004
Sendt: 27.01.2004
Besvart: 03.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Er prinsippet om offentlig utlysning blitt fulgt ved salget av Lista flystasjon, og hvorfor er ikke Forsvarets forpliktelser ved gjennomføringen av salget sikret ved tinglysning?

Begrunnelse

Flere forhold rundt avhendingen av Lista flystasjon har kommet offentligheten for øre etter at Farsunds Avis har tatt opp saken. Farsunds Avis har mellom anna bedt om mer offentlighet i salgsavtalen mellom Skifte Eiendom og det private selskapet Lista Flypark AS, som har fått kjøpe Lista flystasjon av Skifte Eiendom.
Avhendingsinstruksen er ment å regulere statlige salg av denne typen. Flystasjonen har blitt lyst ut for salg, men bare i deler, det vil si oppstykket. Fordi de 5 000 dekarene ble solgt som en enhet, under ett, er det underlig at eiendommen ikke ble lyst ut under ett, slik at potensielle kjøpere kunne vurdere et kjøp på disse vilkår. Ut fra den offentlige debatt synes det som om det var salg under ett som lå til grunn for Lista Flypark AS' kjøp. Når salget skjedde på denne måten, uten at andre potensielle kjøpere får kjennskap til det, kan det spørsmålsstilles om prinsippet om offentlig utlysning er blitt fulgt. Likevel har statssekretæren i Forsvarsdepartementet uttalt at Skifte Eiendom har fulgt sine fullmakter i denne saken.
Da salget ble kunngjort høsten 2002, ble det fra Skifte Eiendoms side opplyst at salgssummen var 3,5 mill. kr for overtakelsen av den 5 000 dekar store nedlagte flystasjonen. Farsunds Avis har avslørt at Forsvaret utbetalte til sammen 14,5 mill. kr i økonomisk kompensasjon, samt at det ble gitt fradrag fra taksten på flystasjonen på 7,5 mill. kr. Lista Lufthavn AS (LILAS) - selskapet som siden nedleggelsen i 1996 har hatt hånd om de flyrelaterte områdene på flystasjonen, og som hadde opsjon på å kjøpe området under ett for 25 mill. kr, ble aldri forespeilet at Forsvaret hadde millioner å bruke til kompensasjon for infrastruktur og tekniske utbedringer.
Den økonomiske kompensasjonen ble utbetalt 10. desember 2002. Utbetalingen skjedde til Lista Flypark AS, som på avtaletidspunktet, 12. september 2002, var under stiftelse. Skifte Eiendom har fremhevet at Lista Flypark AS er et selskap med solide eiere. Men Lista Flypark AS har kun en aksjekapital som er lik minimumskravet for slike selskap, det vil si 100 000 kr. Å utbetale millioner av skattepenger til et slikt selskap, uten å sikre forpliktelsene med tinglysning, virker ikke veloverveid.
Farsunds Avis har også avdekket at Forsvaret ikke tinglyste den millionkompensasjonen som ble gitt. Dette jobbes det nå med, men man kan spørre seg om hva utfallet hadde vært hvis ikke denne saken hadde blitt offentlig kjent. Hvorvidt dette er en juridisk mangel ved salgsavtalen skal ikke jeg uttale meg om.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 27 (1993-94) ble Lista flystasjon besluttet nedlagt fra 1. juli 1996 fordi det ikke lenger var behov for militær aktivitet der. Stortinget ba imidlertid om en nærmere utredning om bruken av eksisterende flystripe og bygninger, jf. Innst. S. nr. 141 (1993-94). En slik redegjørelse ble fremlagt i St.prp. nr. 50 (1994-95), jf. Innst. S. nr. 182 (1994-95). Ifølge denne kunne Forsvaret inntil videre stå som eier, og eiendommen kunne nyttes til nærings- og eventuelt militære formål i en periode på inntil 10 år, eller til sivil næringsvirksomhet var etablert, innenfor en kostnadsramme på 50 mill. kr.

I et forsøk på å skape sivil næringsvirksomhet, med basis i lokalt næringsliv og med fokus på en flyrelatert utvikling, ble en stor del av området i 1996 leid ut til et lokalt selskap Lista lufthavn AS (LILAS). Forventningene om at avtalen med LILAS skulle få fart på utviklingen ble imidlertid ikke innfridd. Gjennom flere år ble det også gjort en rekke fremstøt for å skape en utvikling på Lista i henhold til Stortingets forutsetninger, slik at staten kunne tre tilbake som eier. Blant annet ble enkeltobjekter for salg og tilbud om næringsetablering bredt annonsert i markedet totalt tre ganger i løpet av en 6-årsperiode.

I tillegg ble det gjennomført en åpen prosess, hvor det blant annet i 2001 ble arrangert en stor konferanse (Lista-konferansen) for å vekke markedets interesse samt at potensielle kjøpere gjennom hele perioden har vært kontaktet. Formell utlysing av hele eiendommen gjennom Norsk Lysingsblad har imidlertid ikke blitt gjennomført, fordi markedet allerede hadde den nødvendige kunnskap om at Lista flystasjon var til salgs. Da man omsider oppnådde interesse fra en seriøs interessent valgte man å avhende ved direkte salg til det nyetablerte selskapet, Lista Flypark AS for 3,5 mill. kr. I dette selskapet er Interconsult Prosjektutvikling AS og Intervest Eiendom AS hovedaksjonærer.

Avhendingen av flystasjonen skjedde for øvrig innenfor de rammer som var gitt av Stortinget ved at salget ble gjennomført på 6 år, til en kostnad på 41 mill. kr, 9 mill. kr lavere enn den rammen som var satt av Stortinget.

Avhending av spesielle eiendommer som Lista flystasjon, medfører et særskilt krav til at Forsvaret søker å få etablert en varig verdiskapning i form av en seriøs og levedyktig etterbruk. Samtidig ligger det en stor utfordring i å få videreført de til dels omfattende forpliktelser som hviler på eiendommen, og legge til rette for utvikling av eiendommen til næring i tråd med Stortingets forutsetninger. At de økonomiske konsekvenser av slike forpliktelser kan være like store, eller større enn eiendommens verdi, er ikke ukjent. Disse forholdene influerer selvfølgelig på hvorledes markedet oppfatter verdien av eiendommen, og oppgjøret mellom kjøper og selger. Kjøpers (Lista Flypark AS) forpliktelse til å overta forutsatte driftsmessige investeringer og vedlikeholdsutgifter er derfor bakgrunnen for at avtalen inneholder en bestemmelse om at selger skal dekke utgifter på i alt 14,5 mill. kr. Dette er utgifter som omfatter forpliktelser som ville ha måttet bli innfridd også om Forsvaret fortsatt skulle ha stått som eier av flystasjonen.

Lista Lufthavn AS (LILAS) har leid størstedelen av flystasjonen siden 1996 med forkjøpsrett til hele området. I salgsprosessen har LILAS valgt å ikke benytte seg av denne forkjøpsretten, og ønsket heller ikke å innlede reelle forhandlinger med Forsvarsbygg/Skifte Eiendom med sikte på kjøp av hele eiendommen. Spørsmålet om en kompensasjon for overtakelse av Forsvarets forpliktelser ved et eventuelt salg til LILAS har derfor heller aldri vært et aktuelt tema.

Alle Forsvarets forpliktelser er gjennom kjøpekontrakten overført til Lista Flypark AS, som fikk konsesjon på eiendommen i desember i fjor. Hjemmelen til eiendommen er imidlertid foreløpig ikke overført, blant annet i påvente av at den nye eier stiller tilstrekkelig sikkerhet for de forpliktelser som overtas. Nødvendig sikkerhetsstillelse/tinglysning av Forsvarets rettigheter vil skje før hjemmelen til eiendommen overføres.

Det er også viktig å understreke at lokalsamfunnet synes tilfreds med den løsning som nå foreligger. Lista Flypark AS er i ferd med å utvikle dette til et betydelig næringslivsområde for regionen. Både ordføreren i Farsund kommune og Farsund Næringsselskap har vært meget positiv til overdragelsen og til de nye eiere.