Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:308 (2003-2004)
Innlevert: 27.01.2004
Sendt: 28.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I forbindelse med Regjeringens proklamerte kamp mot skjemaveldet i det offentlige, synes statsråden Sosialdepartementets pålegg overfor grossister av øl, vin og brennevin om detaljrik månedlig oppgaveutfylling av lagerhold og omsetning er rimelig og forsvarlig, i forhold til innkomne gebyrer og ekstraarbeide som pålegges næringen?

Begrunnelse

Regjeringen har i flere situasjoner erklært at skjemaveldet skal reduseres for å gjøre det lettere for næringslivet. Spesielt gjelder det statsrådens eget parti, Høyre.
Undertegnede vil i denne sammenheng lede oppmerksomheten til alkoholloven § 3A-11 og § 3A-12. Her kreves en avgift p.t. 5 000 kr før en bevilling tas i bruk av en grossist av øl, vin og brennevin, og deretter et fast årlig gebyr på 5 000 kr som et minimumsbeløp. I tillegg må månedlig gebyrer som beregnes på grunnlag av omsatt mengde alkohol betales.
Med henblikk på hvor mye som beskattes totalt via alkoholholdige drikker burde den faste avgiften og gebyrene vært avskaffet for lengst etter undertegnedes mening.
Det oppsiktsvekkende er den ekstraordinære praksis som Sosialdepartementet bedriver ved å pålegge overfor grossist å føre detaljrik månedlig bokføring av ulik karakter overfor departementet, altså en form for dobbel bokføring for å engasjere byråkratiet. Når omsatt alkoholmengde beregnes grundig i årsoppgjør, ved import, fortolling og merverdiavgift mv., er dette kun ekstrabelastende og tidkrevende ledd for bransjen.
Jeg vil anføre hva man blir bedt om av føring av "lagerhold" og "omsetning" fra departementets side, i tillegg til avgift/gebyrer, som en grossist er pålagt av departementet og ajourføre hver måned:

- Egen tilvirkning, egen import, kjøp fra andre bevillingshavere (og returer), overført fra andre lagere.
- Salg til salgsbevillingshaver, også salg eller uttak til eget detaljsalg.
- Salg til skjenkebevillingshaver, også salg eller uttak til egen skjenking.
- Salg til AS Vinmonopolets utsalg.
- Salg til engros og tilvirkningsbevillingshaver og returer.
- Salg til ansatte.
- Gaver og vareprøver.
- Eksport, herunder salg til det avgiftsfrie marked.
- Tyveri, brann mv.
- Svinn, manko, tilintetgjorte varer.
- Overført til et annet av bevillingshavers lagre.

Ut fra antall liter beregnes gebyrer basert på en tvungen ordning som utgjør nitidig gratis statistikkføring for departementets ansatte og systemet.
Gebyrberegning baseres på følgende "gebyrpliktig omsetning":

- Vareliter øl, som utgjør 0,013 kr pr. liter.
- Vareliter vin, som utgjør 0,020 kr pr. liter.
- Vareliter brennevin, som utgjør 0,072 kr pr. liter.

I et tenkt tilfelle for en grossist som selger 1 000 liter av hver produktkategori pr. måned vil det utgjøre i kroner for det offentlige følgende:

Øl: 1 000 liter - 13,00 kr
Vin: 1 000 liter - 20,00 kr
Brennevin: 1 000 liter - 72,00 kr
Til sammen: 3 000 liter - 105,00 kr

Dette er en grossist med "normal" omsetning pliktig å bruke ressurser på for å bistå Sosialdepartementets skjemakrav og som utgjør "kun" 105 kr på én måned.
Det er virkelighetens verden for en grossist med allerede tyngende skjemavelde på sin dagsorden.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Forenkling av regelverket er et av hensynene bak de forslag til endringer i alkoholloven som ble sendt på høring 16. desember 2004 (vedlegg). I høringsnotatet foreslås det blant annet å oppheve bevillingsordningen for engrossalg av alkoholholdig drikk. Bevillingsplikten erstattes av en henvisning til at retten til import og engrosomsetning av alkoholholdig drikk følger av de krav til registrering mv. som stilles i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften).

Forslaget innebærer at bevillingsplikten for grossister etter alkoholloven bortfaller i sin helhet. Det vil være behov for enkelte tilpasninger i særavgiftsforskriften for å videreføre kontrollelementer som i dag eksisterer i bevillingssystemet under alkoholloven. Kontrollen vil bli knyttet til registreringsplikt administrert av toll- og avgiftsetaten. Registrering vil etter forslaget være betinget av tilfredsstillende vandel mv.

Med de nødvendige tilpasninger i særavgiftsforskriften, er det min oppfatning at ordningen vil gi like god kontroll som dagens bevillingsordning, samtidig som den innebærer en forenkling for grossistene.

Erstatningen av bevillingsplikten med registrering hos tollmyndighetene, innebærer at importørene og grossistene kan forholde seg til en etat. Aktørene slipper å beregne og betale søknads- og bevillingsgebyr, og kravene til månedlig rapportering etter alkoholloven vil også bli borte. Alkoholavgift (særavgift) vil som før bli innkrevet av tollmyndighetene.

Bevillingsordningen for de aktører som selv tilvirker alkoholholdig drikk foreslås opprettholdt, men høringsinstansene er bedt om å vurdere om det vil være hensiktsmessig, dvs. om forenkling kan oppnås uten at kontrollen svekkes, å flytte også forvaltning av og kontroll med denne ordningen til tollmyndighetene.

Basert på høringsnotatet og innspillene i høringsrunden, tar jeg sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon med forslag om endringer i alkoholloven i løpet av vårsesjonen 2004.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Høringsnotat om endringer i alkoholloven m.m. Ref: 03/02846.

Internett:

http://www.odin.dep.no/sos/norsk/aktuelt/hoeringssaker/brev/044031-080008/index-ram001-b-n-a.html#ram1

http://www.odin.dep.no/sos/norsk/aktuelt/hoeringssaker/brev/044031-080008/index-ram002-b-n-a.html#ram2

Vedlegg 2.

Endringer i alkoholloven m.m.

Internett:

http://www.odin.dep.no/archive/sosvedlegg/01/03/MERAl057.doc