Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:309 (2003-2004)
Innlevert: 27.01.2004
Sendt: 28.01.2004
Besvart: 03.02.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Det er stor usikkerhet i kommunene om fordelingen av driftstilskuddet i forhold til nye barnehageplasser. I barnehageforliket forutsettes det at den kommunale finansieringen opprettholdes nominelt på dagens nivå. (4,48 mrd. kr i 2003-priser).
Betyr dette at driften av de nye barnehageplassene skal dekkes med 80 pst. statsstøtte og 20 pst. foreldrebetaling?

Begrunnelse

Kommunene synes å være i stand til å bygge nye barnehager, men det er stor skepsis til om kommunene har råd til å drive de nye barnehagene når staten regulerer foreldrebetalingen. Kommunene vet f.eks. ikke hvem som betaler for overkapasitet i barnehagene, søskenmoderasjon eller ev. inntektsregulert foreldrebetaling. Dersom det ikke innen kort tid gjøres en avklaring på disse spørsmålene, vil utbyggingen av nye barnehageplasser ikke tilfredsstille målet om full barnehagedekning.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det vises til tidligere svar av 7. november 2003 på spørsmål fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (spørsmål nr. 5), se vedlagte kopi av brev. Som det går fram av dette svaret er kompensasjonen for kommunal egenandel til nye plasser i sin helhet lagt inn i skjønnsmidlene til barnehager. I tråd med barnehageforliket vil derfor etablering av nye plasser ikke føre til at kommunenes samlede ressursbruk øker.

Vedlegg til svar:

Vedrørende "Spørsmål fra Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité i forbindelse med behandling av St.prp. nr. 1 (2003-2004)". Ref: 200305027-/HLEØSI-004.