Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:311 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 28.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Vraket av krysseren "Murmansk" har ligget i fjæra ved Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark siden 1994. Dette er et stort skip på 17 000 tonn og 211 meter lengde. Store deler av vraket ligger over vannlinja og er til stor sjenanse for folk som bor i området. Skipsvraket er et gammelt miljøproblem som det er behov for å rydde opp i.
Vil statsråden sørge for at det blir bevilget nødvendige midler slik at deler av vraket kan bli fjernet?

Begrunnelse

Under slep fra Murmansk havn til India for hogging dreiv krysseren "Murmansk" på land 24. desember 1994 ved Sørvær, sørvest på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark. Det er gjort flere mislykka forsøk på å berge den, og vraket ligger fortsatt i fjæra.
Fiskeriministeren svarer 6. januar 2004 på et skriftlig spørsmål at vraket verken utgjør noen fare for akutt forurensning eller er til hindring for skipstrafikken. Ut fra dette mener han at det ikke er grunnlag for at Fiskeridepartementet skal sette i verk noen tiltak nå.
Selv om det ikke foreligger fare for akutte oljeutslipp, må skipsvraket sies å representere et stort miljøproblem som det er behov for å rydde opp i. Vraket er svært skjemmende der det ligger i fjæra.
Lokale instanser arbeider for å finne løsninger slik at vraket av "Murmansk" kan bli fjernet.
Et firma tilbød seg å fjerne hele vraket for ca. 30 mill. kr. Men det er også sett på løsninger for bare å fjerne de delene som ligger over vannlinja. Det foreligger prisanslag fra firmaer som tilbyr seg å fjerne alt over vannlinja, ev. ned til 3.meter under vannlinja. Cirka 10 mill. kr blir anslått for fjerning av deler av skipet. I lokalmiljøet blir dette sett på som en akseptabel løsning.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen foreslo i St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav å overføre ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra Statens forurensningstilsyn til Kystverket. Stortinget sluttet seg til dette gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2003. Denne overføringen omfattet også ansvaret for skipsvrak. Det konstitusjonelle ansvaret for dette ligger nå derfor hos fiskeriministeren. Jeg har i denne saken ingen tilføyelser til fiskeriministerens svar av 6. januar 2004 på skriftlig spørsmål nr. 242 fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo.