Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:312 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 28.01.2004
Besvart: 05.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom mediene omtales at et tilfelle av underslag av elevpenger er avdekket ved en Bergensskole og at det synes å mangle tilfredsstillende kommunale rutiner for kontroll med slike penger. Stortinget har ved behandling av Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) understreket gratisprinsippet i offentlig grunnskoleopplæring, men også pekt på at klassekasser kan brukes.
Vil statsråden ta initiativ til at klargjøre for skoleeiere, skoleledelse og foreldre hvordan midler i klassekasser brukes og sikres?

Begrunnelse

Gjennom Innst. O. nr. 43 (2002-2003) ble Ot.prp. nr. 84 (2001-2002) om gratisprinsippet i grunnskolen behandlet. Et enstemmig storting vedtak en presisering av opplæringsloven § 2-15 som slår fast gratisprinsippet i offentlig grunnskole. Ny lovtekst nevner også eksempler på utgifter som det ikke kan kreves betaling for. Samtidig viser utdanningskomiteens merknader at alle partier er positiv til gaver og klassekasser, men presiserer at klassekasser skal være elev- og foreldrestyrt.
Fellesinnsats fra elever og foreldre for å skaffe penger til en klassekasse er således lovlig.
På denne bakgrunn er det viktig å få klargjort lovlighet og presisert hvordan styring/kontroll med midler skal skje. I tråd med merknadene fra komitébehandlingen er det særlig viktig å få understrekete at skolens/klassens ledelse ikke skal disponere penger i en klassekasse og at disposisjonsretten med påfølgende ansvar ligger hos foreldrene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Skolen har ikke ansvar for hvordan klassekasser brukes. I rundskriv F-14-03 ble det, i tråd med merknadene til komiteen i Innst. O. nr. 43 (2002-2003), presisert at bruken av klassekasser må være elev- og foreldrestyrt. Rundskrivet ble blant annet sendt til alle kommuner med beskjed om å sørge for at alle grunnskoler, foreldre og elever ble orientert.

En del av momentene i rundskrivet ble utdypet i et innlegg i Verdens Gang 4. oktober 2003, der jeg gjorde oppmerksom på de mulighetene elever og foreldre har for å kunne bidra til aktiviteter i skolen som har både et positivt faglig og sosialt formål. Her ble det også vist til et eksempel på bruk av klassekasse der læreren tidligere kunne "kreve" innbetalt et beløp til klassekassen som hun/han administrerte, mens det etter gjeldende rett er foreldrekontakten som kan motta bidrag anonymt fra de foreldre som ønsker å bidra, og eventuelt overlate beløpet til læreren som en gave til klassen. Innlegget er sendt til alle kommuner, grunnskoler, elever og foreldre via fylkesmennene.

Dette viser etter min mening at det er tilstrekkelig klargjort og formidlet hvordan klassekassene kan brukes. Det er videre klargjort at skolen og skoleeier ikke har noe ansvar for innsamling og bruk av klassekasser.

Det er imidlertid fornuftig å ha gode systemer for oppbevaring/sikring av midlene i en klassekasse og for regnskapsførsel, og det kan være naturlig at skoleeier bidrar med å orientere foreldrekontakten om hvordan dette kan gjøres. Dette vil kunne lette arbeidet for foreldrekontakten som blir utpekt/valgt til å motta bidragene.