Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:314 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Budsjettkutt i Helse Bergen reduserer helsetilbudet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.
Mener helseministeren disse kuttene er i overensstemmelse med de nasjonale mål som ligger til grunn i psykiatriplanen?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at Helse Bergen har pålagt Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus å spare ytterligere 7,5 mill. kr. Det innebærer at Fanastøl behandlingshjem som er Hordaland sitt eneste psykiatriske langtidstilbud for ungdom med store adferdsvansker, legges ned, og at det i tillegg skal spares 2,5 mill. kr på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Undertegnede har hatt den oppfatning at psykiatrien i størst mulig grad skal skjermes og at behandlingsplasser ikke skal legges ned før et tilsvarende tilbud er opprettet. Helse Bergen har i tillegg på grunn av den økonomiske situasjonen skrinlagt planene om å bygge et nytt psykiatrisk sykehus i Steinsviken i Bergen med blant annet 50 behandlingsplasser for barn og ungdom.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Opptrappingsplanen for psykisk helsevern innebærer at den samlede behandlingskapasiteten skal øke. Samtidig er det lagt til grunn at det er nødvendig med omorganisering og effektivisering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. I tråd med dette er jeg kjent med at Helse Bergen planlegger ulike endringer i organiseringen av tjenestetilbudet innen psykiske helsevern. I regional opptrappingsplan for psykiatri, som nå er til behandling i Helse Vest RHF, fremgår det at Helse Bergen HF skal etablere en ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling med alle funksjoner. Helse Bergen har vurdert at denne bør lokaliseres til Haukeland-området nær et fremtidig barnesenter og ikke på Steinsviken som tidligere planlagt. Det er etter det jeg kjenner til derfor ingen planer om å skrinlegge dette prosjektet på grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Bergen HF, slik representanten Skjælaaen påstår, kun planer om endring av lokalisering av plassene.

Det vises også til vedtak i Helse Bergen om at Fanastøl behandlingshjem for ungdom med adferdsproblemer skal legges ned 15. februar 2004 og erstattes med et alternativt tilbud. Nedleggelsen av Fanastøl er primært begrunnet i de fysiske og driftsmessige forholdene ved institusjonen. Fanastøl har seks godkjente døgnplasser for langtids miljøterapeutisk behandling av ungdom med adferdsvansker. På grunn av gamle og uegnede lokaler, har man imidlertid i praksis kun hatt mulighet til å behandle tre døgnpasienter ved Fanastøl. Nedleggelsen er i tråd med den opprinnelige godkjente opptrappingsplanen for psykisk helse i Hordaland, der Fanastøl og Osheim behandlingshjem er forutsatt erstattet med fem enheter i nye lokaler. Helse Vest har bekreftet at de tre ungdommene, som er frivillig innlagt, vil få et fullverdig og godt tilbud om langtidsopphold med tilhørende undervisning ved Ungdomsseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, som Fanastøl er underlagt fra 2000. Det ble i 2003 opprettet en ny døgnpost ved ungdomsposten på fem plasser og de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene ble styrket med 13 stillinger. Overflytting av ungdommene vil skje i samarbeid med de foresatte.

Når det gjelder omorganisering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern har jeg gitt de regionale helseforetakene klare føringer for hvordan disse skal gjennomføres. Det er blant annet stilt krav om at den enkelte pasient skal involveres og bli godt ivaretatt ved endringer i tjenestetilbudet, og at ingen nedbygging av tjenestetilbudet kan finne sted før et alternativt tilbud er bygd opp og tilgjengelig. Jeg oppfatter at disse kravene er ivaretatt i forhold til nedleggelse av behandlingstilbudet ved Fanastøl.

Når det gjelder budsjettet for Helse Bergen, er dette foreløpig ikke vedtatt. Helse Vest informerer om at det foreliggende budsjettforslaget innebærer en vekst på ca. 3,1 pst. ut over prisstigning. Jeg har i styringsdialogen med de regionale helseforetakene gitt klare signaler om at ressursinnsatsen som er kanalisert til psykisk helsevern gjennom opptrappingsplanen skal videreføres og at eventuelle ressurser som frigjøres gjennom effektivisering skal forbli innenfor dette området. Jeg forutsetter at disse føringene ivaretas ved omorganisering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Vest.