Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:317 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): I styringsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2004 presiserer helseministeren at det psykiatriske behandlingstilbudet til barn og unge skal styrkes, og at ingen nedbygging kan finne sted før alternativt tilbud er på plass. Behandlingstilbud innen voldsproblematikk skal være et av de prioriterte områdene.
Mener helseministeren at nedleggelsen av Alternativ Til Volds tilbud til unge voldsutøvere ved Ullevål universitetssykehus er i tråd med statsrådens styringssignaler, eller vil han gripe inn for å stoppe dette?

Begrunnelse

I Aftenposten 25. januar går det fram at Ullevål universitetssykehus HF har sagt opp avtalen med Alternativ Til Vold (ATV), noe som resulterer i at 60 barn og ungdommer med voldsproblemer mister behandlingstilbudet sitt. Vold representerer et stort problem i samfunnet, og vi vet at både voldsbruk og offerproblematikk har en tendens til å gå i arv. Det er etter SVs mening både meningsløst og farlig å fjerne et tilbud som vi vet fungerer, og som på sikt vil spare samfunnet for mye menneskelig lidelse og store utgifter i helse-, sosial- og kriminalsektoren.
Klientgruppen hos ATV Ullevål er svært særegen, og ungdommene har omfattende problemer som rammer mange. Klientene har i utgangspunktet svært dårlig prognose som ubehandlede. 50 pst. av klientene er unge med innvandrerbakgrunn, 80 pst. av klientene har en bakgrunn med en oppvekst i familier der de har blitt utsatt for eller vært vitne til vold. Dette er et tilbud til en av de aller mest utsatte gruppene, barn og unge som har behov for både barnevernets og barne- og ungdomspsykiatriens tjenester.
Behandlingstilbudet ble etablert som et prosjekt i 1999 i samarbeid mellom Barne- og familieetaten i Oslo Kommune og ATV. Tilbudet viste seg å være så vellykket at Barne- og ungdomspsykiatri Oslo HF ønsket at det skulle videreføres. Det ble derfor inngått en avtale mellom ATV og BUP Oslo HF om drift av tilbudet for 2003. Etter omstruktureringer innen Helse Øst RHF er BUP Oslo HF nå en del av Ullevål Universitetssykehus HF.
En av grunnene til at særtilbudet for voldelige barn og unge i regi av ATV-ung i sin tid ble opprettet, var at BUP-ene verken hadde kompetanse eller ressurser til ta seg av denne gruppen klienter. ATV har nå mottatt oppsigelse av avtalen fra Ullevål universitetssykehus HF. Situasjonen ved de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Oslo er slik at de verken har kompetanse eller kapasitet til å gi denne krevende gruppen et forsvarlig behandlingstilbud, at dette var barn og unge som falt utenfor tradisjonell behandling og at det var klienter som ikke søkte seg til BUP til tross for omfattende behandlingsbehov.
Ledelsen i Ullevål universitetssykehus HF har her gjort et vedtak som etter SVs mening bryter med de forpliktelser de er pålagt av sine overordnede og med alle de politiske føringer som er lagt for utviklingen av det psykiatriske behandlingstilbudet for barn og unge, og voldsproblematikk spesielt. Avgjørelsen har også den konsekvens at fagmiljøet brytes opp, det eneste i Norge i dag som arbeider med denne problematikken. Dette er uforståelig, meningsløst og fullstendig uakseptabelt.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg er enig med representanten Inga Marte Thorkildsen i at tiltak for å redusere voldsbruken hos unge er viktig, både i forhold til den enkelte og for samfunnet. Dette gjør det påkrevd med innsats som omfatter flere samfunnsområder, inklusive helsetjenester, barnevern, sosiale tjenester og kriminalomsorg. Derfor har jeg gjennom styringsdokumentene til de regionale helseforetakene gitt de tydelige signalene som representanten Thorkildsen refererer.

De tiltakene og tilbudene som omfattes av psykisk helsevern for barn og unge er sentrale i forhold til unge med voldsproblematikk. Dette var en viktig årsak til at Oslo kommune, via Barne- og familieetaten, inngikk kontrakt med stiftelsen Alternativ til vold (ATV) om et behandlingstilbud til unge med voldsproblematikk (ATV-ung).

Helse Øst RHF ble gjennom sykehusreformen eier av Ullevål universitetssykehus HF (UUS) og overtok avtalen med ATV-ung. Helse Øst har orientert meg om hva som nå er situasjonen for tilbudet til unge voldsutøvere i Oslo.

Psykisk helsevern for barn og unge i Oslo er i dag en del av UUS HF. UUS skal sørge for at barn og ungdom får et kvalitetssikret og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud på spesialisthelsetjenestenivå. UUS HF har organisert disse tjenestene i samme divisjon som somatisk barnemedisin, for å legge til rette for en helhetlig og integrert spesialisthelsetjeneste for barn og unge.

Psykisk helsevern for barn og unge består av poliklinikker og institusjoner som alle er tverrfaglig bemannet med medisinsk-, psykolog-, pedagog- og sosialfaglig kompetanse som er påkrevd for å ivareta utrednings- og behandlingstilbud på et kvalitativt høyt faglig nivå.

ATV-ung er en psykologfaglig tjeneste som ble etablert som et fagutviklingsprosjekt i 1999 Tilbudet er bemannet med 3 psykologer og har i 2002/2003 gitt et individuelt og i noen grad et gruppeterapeutisk tilbud til ca 60 barn/unge som har eller er i ferd med å utvikle volds- og aggresjonsproblem. Tiltaket ble i perioden 1999-2002 hovedsaklig finansiert via midler avsatt til Handlingsplan for barn med alvorlige adferdsvansker (BFD, Rundskriv Q-12/97) og Handlingsplan for kriminalitetsforebyggende tiltak. Til tross for finansieringsmåten ble tiltaket i Oslo kommune gjennom Barne- og familieetaten betraktet som et supplement til det polikliniske tilbudet til barn og unge.

ATV-ung har erfart at psykiske vansker ligger til grunn for voldsproblem hos de aller fleste de har mottatt til behandling. Graden av psykiske vansker varierer fra lettere emosjonelle vansker til alvorligere tilstander som psykoser, psykosenære tilstander, hjerneorganiske tilstander, personlighetsforstyrrelser og alvorlige depresjon med fare for suicid.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi adekvat utredning og behandling til barn og unge med så vidt alvorlige tilstander som nevnt over. Dette vil etter UUS mening best kunne gjøres innen et tverrfaglig sammensatt fagmiljø, slik at en og samme tjeneste allerede ved inntak kan foreta en kvalifisert vurdering av nødvendig utredningsbehov. Volds- og aggresjonsproblematikk er i seg selv så fremtredende og dominerende at det kan gå lang tid før en oppdager underliggende psykiske og/eller somatiske årsaker. For å motvirke dette vil en koble fagpersoner med spesialkunnskap om tilnærming og behandlingsmetode knyttet til voldsproblematikk sammen med fagpersoner med psykiatrisk og somatisk kompetanse.

Helse Øst har orientert meg om hvordan man vil ivareta denne gruppen fremover. UUS er i ferd med å etablere et sentralt team ved en av poliklinikkene innen psykisk helsevern for barn og unge i Oslo for å ivareta nye henvendelser. USS er i ferd med å rekruttere nødvendig kompetanse, og vil sikre en videreføring av dagens tilbud kvalitativt og kapasitetsmessig. Intensjonen til USS er å styrke tilbudet kvalitativt ved å integrere teamet i et større fagmiljø innen psykisk helsevern for barn og unge og spesialisthelsetjenestens rammer.

ATV-ung har i samarbeid med oppdragsgiver siden 1999 generert og publisert erfaringer om tilbudets utforming og metodiske tilnærming. I tråd med målene for prosjektet om kompetanseoverføring er disse erfaringene viktige når tilbudet til denne gruppen skal integreres som en del av den polikliniske virksomheten innen psykisk helsevern. Det ligger som en forutsetning i opptrappingsplanen at poliklinikkene ikke kun skal utvide sin kapasitet, men også sin tjenesteprofil. Dette må sees på som et skritt i utviklingen av det polikliniske tjenestetilbudet til barn og unge.

Når det gjelder avtalen mellom UUS og ATV er jeg gjort kjent med at UUS har kommet til enighet med ATV om en ny avtale ut året for å sikre tilbudet til dem som har behov for behandling ut over 1. mai i år. Ettersom UUS vurderer at ATV i stor grad ivaretar kommunal- og barnevernsorienterte oppgaver, er det etablert dialog med Oslo kommune med sikte på den framtidige forankring av tilbudet til voldelig ungdom. Formålet er ikke å bygge ned tilbudet, men legge til rette for et bedre samarbeid og integrering i et større fagmiljø og innenfor de ansvarssystemer dette tilbudet hører hjemme.

På bakgrunn av Helse Østs redegjørelse forutsetter jeg at Helse Øst ivaretar sitt ansvar for å styrke og kvalitativt forbedre tilbudet til barn og unge med psykiske problemer og at unge med voldsproblemer fortsatt skal få et tilbud basert på en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming. Jeg vil være bevisst på at det ved omstillinger ikke legges ned tilbud før erstatningstiltak er etablert innen spesialisthelsetjenesten eller i kommunene.

Jeg vil samtidig understreke at Regjeringen ser det som viktig å styrke innsatsen i forhold til overgrepsproblematikk generelt. Fra og med 1. januar i år er det etablert et nytt nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Dette nye senteret representerer en nødvendig satsning på oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til overgripere. Senteret skal blant annet samarbeide med ATV om dette.

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) er det varslet en ny handlingsplan om mot vold i nære relasjoner. Et av områdene som skal styrkes er tiltak til overgripere. I den nye handlingsplanen vil Regjeringen fremme langsiktig satsing for å styrke tilbudet til denne gruppen. I tillegg tas det sikte på å avklare den framtidige forankring av ATV i forhold til forvaltningsnivå. Før dette er på plass, og for å sikre at eksisterende tilbud ikke nedlegges, vil de berørte departementer i 2004 videreføre en særskilt bevilgning til ATVs virksomhet.