Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:319 (2003-2004)
Innlevert: 29.01.2004
Sendt: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ulykkesutviklingen for Oppland hadde i 2003 en negativ utvikling og spesielt var Vest-Oppland sterkt rammet med 15 drepte. Dessverre har starten på nyåret også vært preget av ulykker med tragisk utgang. Stortinget har vedtatt at riksvei 4 skal bygges ut til bedre standard gjennom flere etapper.
Vil statsråden medvirket til at utbyggingen av riksvei 4 kan forseres slik at tragedier og liv kan spares?

Begrunnelse

Hvis man legger til grunn at trafikkulykkene siste året kostet vårt samfunn om lag 25 mrd. kr, og fordeler dette på 300 trafikkdrepte, så vil grovt sett de samlede gjennomsnittlige kostnadene bak hver trafikkdrepte ligge på om lag 83 mill. kr, ifølge Leif Ellevset i Trygg Trafikk. En trafikkdrept koster isolert sett om lag 20 mill. kr, og legger man inn de øvrige ulykker som skjer og kostnadene i denne forbindelse, ender vi altså på det firedobbelte. Legger man til grunn at samfunnet i gjennomsnitt får en samlet kostnad på 80 mill. kr for hver trafikkdrepte på stamveinettet i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland, kommer de samlede kostnadene for 2003 opp i om lag 3,9 mrd. kr. Inkluderer man Vestfold og Buskerud kommer de samlede kostnadene opp i om lag 5,4 mrd. kr. Da er det virkelig grunn til å spørre om vi samfunnsøkonomisk har råd til å la være å foreta en raskere utbygging.
Bare for Vest-Oppland alene beløper kostnadene seg alene til 1,2 mrd. kr i samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykkene for året 2003.
Dagens utbyggingstakt er for lav og harmoniserer dårlig med intensjonen i nullvisjonen som er lagt til grunn og vedtatt gjennom Nasjonal transportplan for 2002-2011. Spesielt gjelder dette for stamveinettet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 19 i spørretimen onsdag 28. januar 2004 fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold angående E6 mellom Hamar og Lillehammer. E6 er den riksveien i Oppland som har flest personskadeulykker, drepte og skadde. Imidlertid er riksvei 4 også svært ulykkesbelastet, f.eks. gjennom Raufoss. I gjennomsnitt for perioden 1997-2002 er det registrert nesten 50 personskadeulykker og om lag 2 drepte pr. år på riksvei 4 i Oppland. I 2003 ble 6 personer drept i ulykker på riksvei 4 i Oppland.

Statens vegvesen har som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015 identifisert ca. 2 700 km riksvei med spesielt høy ulykkesbelastning. Dette utgjør om lag 10 pst. av den samlede riksveilengden. Deler av riksvei 4 i Oppland inngår her. Det er igangsatt et arbeid med å gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjoner på disse veiene for å finne fram til tiltak som kan bidra til å bedre ulykkesituasjonen. Enkle og effektive strakstiltak vil bli prioritert.

I Nasjonal transportplan 2006-2015 vil det bli gitt en mer helhetlig redegjørelse for Regjeringens trafikksikkerhetssatsing, herunder standardforbedringer og mer sammenhengende utbygging av de mest trafikkerte og ulykkesutsatte delene av stamveinettet.

Forsert utbygging av riksvei 4

Riksvei 4 inngår i stamveinettet. Utbygging av riksvei 4 i Oppland er omtalt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 på side 252. Det framgår her at planer for forsert utbygging av riksvei 4 i Oppland er delt i to faser.

Utbygging av fase 1 er fastlagt etter behandling av St.prp. nr. 74 (2000-2001) og deretter St.prp. nr. 78 (2002-2003). Utbyggingen er finansiert med en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Den opprinnelige bompengeordningen måtte endres på grunn av trafikkavvisning/inntektssvikt. På bakgrunn av dette er utbyggingen noe utsatt i forhold til St.meld. nr. 46 (1999-2000).

Fase 1 består av to utbyggingsparseller. På strekningen Lygna N-Einavoll ble forbikjøringsfelt ferdigstilt i oktober 2003. Parsellen Reinsvoll-Hunndalen (omlegging forbi Raufoss) er planlagt åpnet for trafikk i juli 2006. I perioden 2002-2005 gjennomføres betydelige trafikksikkerhetstiltak i Gran sentrum, samt etablering av veilys på strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Fase 2 er under planlegging og inkluderer utbygging av strekningen Roa-Jaren, hvor det skal bygges ny vei over en lengde på om lag 11 km. Dagens vei er ulykkesbelastet og en utbygging vil bidra til bedre trafikksikkerhet. Det foreligger godkjent konsekvensutredning i Lunner og Gran kommuner. Godkjent kommunedelplan foreligger i Gran kommune.

Lunner kommune har vedtatt et traséalternativ som innebærer bygging av en tunnel. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til dette på grunn av høye kostnader. Saken ligger pr. i dag i Miljøverndepartementet til avgjørelse.

Økonomiske rammer for videre utbygging av E6 og riksvei 4 vil bli behandlet i forbindelse med Nasjonal transportplan våren 2004. Konkret prioritering av prosjekter vil bli en del av arbeidet med handlingsprogrammet for strekningsvise investeringer på stamveinettet 2006-2015 som vil bli behandlet lokalt våren 2005 og fastsettes høsten 2005.