Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:320 (2003-2004)
Innlevert: 29.01.2004
Sendt: 30.01.2004
Besvart: 05.02.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): En 20 år gammel trafikkskadd jente bor hjemme hos sin far. Engangsutbetaling av erstatning for fremtidig økonomisk tap er ikke skattepliktig. Hun skatter selv. Hvert år blir hun formuesskattet for erstatningen hun fikk. Hittil har hun fått ettergitt denne skatten. Ifølge melding 12/2002 kan lokal skattemyndighet utøve skjønn i det enkelte tilfelle uavhengig av alder.
Hva synes finansministeren om denne ulikheten som dette kan medføre når det skal avgjøres ved skjønn i den enkelte kommune?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Skatt kan settes ned eller ettergis (lempes) i medhold av skattebetalingsloven § 41 nr. 1 når:

"[...] noen i medhold av ligningsloven § 9-12 har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt og når det ellers på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten."

Bestemmelsen brukes blant annet til å sette ned eller ettergi skatt når skattereglene har gitt utilsiktede virninger overfor den enkelte. Ordet "kan" angir at avgjørelsen er skjønnsmessig og skal treffes etter en helhetsvurdering.

Avgjørelse om nedsettelse og ettergivelse av skatt på inntil 200 000 kr treffes i utgangspunktet av formannskapet/skatteutvalget etter innstilling fra lokale skattemyndigheter, men skatteoppkreveren kan avgjøre saker på inntil 50 000 kr. Når avgjørelse skal treffes ved skjønn i den enkelte kommune, vil dette beklageligvis medføre en viss fare for at skattyterne vil bli behandlet ulikt.

Når det gjelder nedsettelse og ettergivelse av skatt for barn som har fått erstatning for personskade, vil skjønnsutøvelsen imidlertid være begrenset. Det er her gitt klare retningslinjer for når lempning kan være aktuelt. Retningslinjene er inntatt i Skattedirektoratets melding nr. 12/2002.

Av meldingen fremgår det at Finansdepartementet har anbefalt at skattelempning bør vurderes etter følgende retningslinjer:

- Når barn har formue som skriver seg fra erstatning for personskade for eksempel etter trafikkuhell, og formuen og avkastningen av denne liknes på foreldrenes hånd, bør skatten settes ned til det beløp som ville blitt utliknet om barnet var liknet selvstendig for denne formue og avkastningen av den.

- Når personskaden har ført til minst 50 pst. nedsatt ervervsevne og erstatningen knytter seg til slik skade og formuen og avkastningen liknes på foreldrenes hånd, bør formuesskatten settes ned til det beløpet som ville vært resultatet dersom det ikke hadde vært utliknet formuesskatt på beløpet. Avkastningen behandles etter kulepunktet ovenfor.

- Ved slik personskade som nevnt under forrige kulepunkt bør formuesskatten normalt nedsettes også når den uføre liknes selvstendig og bor fast sammen med sine foreldre. Dette gjelder likevel bare fram til det året den uføre fyller 21 år. Omfanget av nedsettelsen vil måtte vurderes etter de faktiske omstendigheter.

Disse retningslinjene antas å bli lagt til grunn i praksis, og bidrar dermed til lik praktisering kommunene imellom.

Avslutningsvis nevnes at skattebetalingsloven er under revidering. I 2003 sendte Finansdepartementet et forslag om "ny skatteinnkrevingslov" på høring. Behandling av søknader om ettergivelse eller nedsettelse av skatt på grunn av utilsiktede virkninger ved regelverket, foreslås lagt til fastsettelsesmyndigheten, det vil si ligningskontoret, og vil i så fall bli underlagt full statlig instruksjonsmyndighet.