Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:321 (2003-2004)
Innlevert: 29.01.2004
Sendt: 30.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil statsråden snarlig ta et initiativ for å sikre at politiet over hele Norge vil ta i bruk lyd- og videoopptak av avhør?

Begrunnelse

Opptak av avhør har en mengde positive effekter:

1. At måten avhøret gjennomføres på lettere kan kontrolleres, både av retten, av forsvarere og av politietterforskerens overordnede. Dette styrker mistenktes rettssikkerhet.
2. At retten kan få et riktigere inntrykk av hva som ble sagt i avhøret. Noen ganger vil dette tale til mistenktes fordel, andre ganger til fornærmedes fordel.
3. At etterforskeren i større grad kan konsentrere seg om selve avhøret, den mellommenneskelige kommunikasjonen. Dette vil styrke avhørets kvalitet og hjelpe etterforskeren til å oppfatte mer og bedre.
4. Fornærmede i for eksempel voldtektssaker kan oppleve at troverdigheten styrkes. Ofte kommer ikke slike saker opp før det har gått lang tid, og det vil styrke fornærmedes stilling at retten kan se med egne øyne hvilken forfatning hun eller han var i da vedkommende ble avhørt hos politiet.
5. Tilliten til politiet styrkes ved at kvaliteten på politiarbeidet øker og ved at politiet i mindre grad vil kunne mistenkeliggjøres, med rette eller urette, for å ha manipulert og trikset med bevis. Dette vil nå i større grad kunne etterprøves av retten selv.
6. Etterforskeren får frigjort tid. Avhøret vil ta langt kortere tid, og ved at spesialtrent sivilt ansatte skriver ut et sammendrag av avhøret vil etterforskeren kunne bruke tida si på politioppgaver. Dersom man er avhengig av tolk under avhøret, vil man spare mange tusen kroner per avhør, rett og slett fordi avhøret vil ta langt kortere tid enn hvis etterforskeren skulle notert underveis. Det vil også bli mulig å kontrollere at tolken opptrådte korrekt i avhørssituasjonen.
7. Opptak, og særlig videoopptak, representerer et unikt verktøy for opplæring og forskning. I dag har verken politiet selv eller forskere mulighet til å evaluere politiets avhørsmetoder, noe vi beklager.

Den europeiske torturkomiteen har anbefalt Norge å ta opptak av avhør. Forsvarergruppen av 1977 og jussprofessorene Johs. Andenæs og Anders Bratholm har gått for dette. I tillegg er politiet stort sett positive til lydopptak. Det er dessuten rapportert om gode erfaringer fra de domstolene som har tatt denne teknologien i bruk. Disse gode erfaringene oppdages mer og mer av norsk politi, og flere distrikter har derfor tatt i bruk opptaksutstyr. I dag tar også Kripos sine sentrale avhør opp på bånd, på lik linje med Økokrim, Stavanger, Bergen, Follo, mfl. Disse har valgt å starte opp i påvente av sentrale føringer. Andre avventer muligens at slike skal komme. SV mener det er viktig å sørge for at de sentrale føringene snarlig kommer på plass. Årsaken er at vi mener opptak er riktig og viktig og derfor må innføres i norsk politi, men også at det kan være uheldig hvis det nå utvikles lokale løsninger på dette feltet, både med hensyn til avhørsmetodikk og elektronisk utstyr.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Lyd- og videoopptak vil kunne ha positive effekter for kvaliteten på politiavhør, og for bruken av disse som bevis, blant annet under senere domstolsbehandling. Dette er også i samsvar med de erfaringene Justisdepartementet har innhentet fra et prøveprosjekt som er gjennomført ved 4 forskjellige tjenestesteder i politiet.

Styringsgruppen for dette prosjektet (Lydopptakprosjektet 1998-2003) leverte sine anbefalinger i en evalueringsrapport i fjor sommer. Dette er omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004), der det fremgår at anbefalingene "[...] vil bli vurdert av Justisdepartementet og riksadvokaten."

Politidirektoratet er bedt om, i samarbeid med riksadvokaten, å forberede gjennomføring av lydopptak ved politiavhør, i første omgang ved at det i hvert enkelt distrikt etableres kompetanse og utstyr for slike avhør. Politidirektoratet er i den forbindelse bedt om å utarbeide en plan for dette innen 15. mars 2004.

La meg også nevne at bruk av lydopptak ved politiavhør allerede er blitt en del av undervisningen ved Politihøyskolen. Jeg er også kjent med at det er flere politidistrikter som på eget initiativ er gang med forberedelser for lydopptak, i tillegg til de tjenestesteder som har vært med i prøveprosjektet.

Jeg mener at bruk av lydopptak har et betydelig potensial, både for å heve kvaliteten på politiavhørene, og for å få en sikrere håndtering av politiforklaringene som bevis i saken. Ved siden av å sikre utrullingen av kompetanse og utstyr til alle politidistrikter og politiets øvrige tjenestesteder, vil jeg være opptatt av metoden skal utvikles videre. Herunder vil jeg blant annet følge med i de erfaringene vi etter hvert kan hente ut fra bruken av videoopptak i voldssaker som er i gang i Oslo politidistrikt.