Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:93 (1997-98)
Innlevert: 23.02.1998
Sendt: 23.02.1998
Besvart: 02.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): "I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 1998 ble kap. 846 kuttet med 3 mill. kroner til kr.13.090.000. Det er i denne forbindelse interessant å se på hvor kutt har blitt foretatt i forhold til fordelingen av kapittelets post 70 i 1997 og 1998. Kan barne-og familieminsteren gi en oversikt over fordelingen av tildelinger under post 70 i 1997 og 1998, samt kriteriene for tildeling som ble gitt i de to nevnte år?"

Begrunnelse

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kap. 846 post 70 dekker et vidt spekter av tiltak innenfor det familie- og likestillingspolitiske området - forskning og utviklingsarbeid, informasjons- og opplysningsvirksomhet, støtte til organisasjoner (prosjektstøtte og driftsstøtte) mv. Bevilgningsreduksjonen på vel 3 mill. kroner innebærer bl.a. at støtten til organisasjoner ikke kan videreføres i samme omfang som i 1997 og at det også på andre områder må foretas en streng prioritering i bruken av midlene, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (1997- 1998).

1.Oversikt over reduksjoner i forhold til 1997

Ved disponeringen av bevilgningen for 1998 er det foretatt reduksjoner på de aller fleste mulige aktivitetsområder som bevilgningen omfatter, jf. følgende oversikt der et redusert beløp i 1998 framkommer som minus, og høyere beløp som pluss. I tillegg til å tilstrebe en jevn fordeling, er det tatt hensyn til bindinger som ligger i enkelte tiltak.

Forskning: - 20,3 pst.Reduksjon i departementets støtte til forskning og evaluering ved at utgifter til noen prosjekter er fordelt over flere år enn tidligere forutsatt

Utviklingstiltak: + 58,6 pst.Økning i departementets støtte til noen få utviklingstiltak (bundne utgifter) og igangsetting av noen nye tiltak. For noen få tiltak er støtten redusert med 20 pst. i forhold til 1997

Opplysningsvirksomhet (ekstern): - 26,1 pst.Under dette området dekkes bl.a. tilskudd til likestillingspolitisk opplysningsarbeid og tilskudd til norske kvinneorganisasjoners internasjonale arbeid. Samlet har bevilgningsnivået de siste årene ligget på kr. 800000.

Dette er redusert med 20 pst. i forhold til 1997. Videre gis det støtte til enkelttiltak (prosjekter/informasjon) på familie- og likestillingsområdet.

Opplysningsvirksomhet (intern): - 30,7 pst.Reduksjon i departementets egenaktivitet - seminarer, konferanser, informasjonsmateriell, statistikk mv på familie- og likestillingsområdet

Driftsstøtte organisasjoner/institusjoner: - 19,9 pst.Under dette området dekkes støtte til Aleneforeldreforeningen (AFFO), Foreningen 2 Foreldre (F2F), Ensliges Landsforbund (EL), Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) og de fire kvinneorganisasjonene; Kvinnefronten, Norsk Kvinneforbund, Norges Kvinne- og Familieforbund og Norsk Kvinnesaksforening.

Tilskudd andre tiltak/diverse: + 65,7 pst.Økning i utgiftene er i hovedsak knyttet til EU's 4. handlingsprogram for likestilling hvor det er forpliktende avtaler - disse utgiftene varierer noe fra år til år

2.Kriterier for organisasjonsstøtten

Tilskudd til enkelttiltak på familie- og likestillingsområdet:Årlige tilskuddsmidler til likestillingspolitisk opplysningsarbeid og norske kvinneorganisasjoners internasjonale arbeid blir kunngjort. Kunngjøringen inneholder formålet med tilskuddsordningen, type tiltak som kan få støtte, målgruppe, krav til søknadens innhold, søknadsfrist mv., jf. vedlagte kunngjøringstekst for 1997. Innkomne søknader vurderes ihht. til disse kriteriene.Erfaringsmessig kommer det inn søknader fra organisasjoner på familie- og likestillingsområdet om støtte til konkrete enkelttiltak. Midler til slike tiltak er ikke etablert som en egen tilskuddsordning og kunngjøres ikke. Departementet har likevel sett det som verdifullt å kunne støtte noen få slike enkelttiltak i den grad formålet med tiltaket faller innenfor målsettingen med bevilgningen og tiltaket ellers vurderes som støtteberettiget. Årlig støtte til slike enkelttiltak er svært begrenset. Hvilke organisasjoner/institusjoner som søker varierer fra år til år. Også familiepolitiske organisasjoner som får driftsstøtte kan gis støtte til enkelttiltak.

Driftsstøtte til fire kvinneorganisasjoner:Driftsstøtten til kvinne(saks)organisasjonene ble etablert i 1981 som oppfølging av St.prp. nr. 122 for 1980-81 Om handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Nominelt har den årlige driftsstøtten ikke endret seg vesentlig - fra kr. 20000 i 1981 til kr. 25000 i 1997. Driftsstøtten er en form for grunnstøtte, og det stilles ingen konkrete aktivitetskrav. Kriteriet for å motta støtte er at organisasjonen faller innenfor målgruppen (arbeider for likestilling) og at den er landsdekkende.

Driftsstøtte til de familiepolitiske organisasjonene:Driftsstøtten til de fire familiepolitiske organisasjonene har en rent historisk begrunnelse. I forbindelse med at alle barne-, ungdoms- og familiesaker ble samlet i BFD i 1990, ble ansvaret for driftstilskuddet til LLH, AFFO og EL overført fra SHD til BFD. I årene som har fulgt har ordningen blitt videreført og utvidet med ytterligere en organisasjon i 1996 (F2F). Samlet støttebeløp i de siste årene har vært 1 360000 kroner. Driftsstøtten har karakter av grunnstøtte. Formålet med støtten er å bidra til aktivitet, debatt, opplysningsvirksomhet og holdningsendringer på det familiepolitiske området.

Det finnes ingen klare kriterier for hvem som skal tildeles støtte og hvor stor andel av potten hver enkelt organisasjon er berettiget til. Da F2F kom inn under ordningen, ble støtten til de øvrige tre organisasjonene redusert tilsvarende.

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (1997-98) vurderer departementet støtten med sikte på klarere fordelingskriterier. I proposisjonen drøftes også to alternativer for omlegging av støtten; 1) Tildeling av støtte etter medlemstall og 2) Gradvis nedtrapping av dagens ordning med driftsstøtte, parallelt med en gradvis økning av støtten til enkelttiltak og prosjekter i organisasjonenes regi. Stortinget tok dette til etterretning. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke kriterier som skal legges til grunn, og vil som forutsatt komme tilbake til Stortinget med et konkret forslag.

Å nytte betalende medlemmer som kriterium ville f.eks. innebære en betydelig omfordeling mellom organisasjonene i forhold til dagens tilskuddsnivå. Dette kan illustreres ved følgende oversikt

Støtte pr.

BeregnetTilskudd

medlem

støtte etter

Medlemmer

1997

1997

medlemstall

EL

4 961

150000

30

595 320

AFFO

3 500

535000

153

420000

LLH

1 844

525000

285

221 280

F2F

1 027

150000

146

123 240

Totalt

11 332

1 360000

120

1 359 840

Gjennomsnittlig støtte per medlem for alle organisasjonene sett under ett utgjorde i 1997 kr. 120,-. Det er videre forutsatt at alle medlemmer er betalende.

Når det gjelder kriterier for bruk av resten av kap. 846, post 70, vises det til de årlige budsjett-tekster.