Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:95 (1997-98)
Innlevert: 23.02.1998
Sendt: 24.02.1998
Besvart: 02.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): "Politisk rådgiver Atle Hamar sa på et seminar 20/2 at Regjeringen tar sikte på at samferdselsplanene skal rulleres i år 2001. Hvis dette er riktig, hvordan stemmer dette overens med hva en enstemmig komite uttalte i Innst. S. nr. 227 (1996-97) hvor det heter at "..komiteen (vil) peke på behovet for en endring av tidspunktet for rulleringen, slik at Stortingets behandling kommer ett år tidligere enn hva gjeldende praksis legger opp til"? Har ikke statsråden tenkt å følge opp det stortingsflertallet sa?"

Begrunnelse

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Arbeidet med en samlet plan for transportsektorene har startet i Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet, i samråd med Jernbaneverket, Kystdirektoratet, Luftfartsverket og Vegdirektoratet. Ulike forhold knyttet til planen vurderes i denne sammenheng.

Jeg er klar over samferdselskomiteens merknad. Avvik fra dette vil bli tatt opp med Stortinget.