Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:328 (2003-2004)
Innlevert: 02.02.2004
Sendt: 03.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Mener statsråden at stortingsvedtaket om utvidelse og ombyggingen av dokken på Haakonsvern står ved lag, eller bør det vurderes på nytt, og kan flytting kan være et alternativ, eller er ikke Erik Hernes' intensjoner om å flytte dokken internt i Bergens-området i tråd med Forsvarsdepartementets vilje?

Begrunnelse

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er satt til å utføre de oppgaver som de forsvarspolitiske myndigheter gir. FLOs sjef, Erik Hernes, har i to avisartikler (Dagens Næringsliv 27. januar 2004 og Bergens Tidende 29. januar 2004) gitt uttrykk for at han mener dokken som Stortinget har vedtatt skal bygges på Haakonsvern, kan bli billigere om den bygges på Laksevåg. Tallene kjenner bare Erik Hernes, men det er likevel noe underlig at Hernes kan ta opp dette spørsmålet til offentlig debatt nå, ettersom ombyggingen av dokken på Haakonsvern har sin politiske bakgrunn i det romertallsvedtak Stortinget gjorde som en følge av Innst. S. nr. 232 (2001-2002). Vedtaket fikk sin politiske oppfølging i Budsjett-innst. S. nr. 7 (2003-2004), der forsvarskomiteens flertall sa seg tilfreds med budsjettproposisjonens underkapittel som omhandlet dokken, fordi det ble satt av midler til prosjektering, og fordi det ble opplyst at det planlegges med oppstart i 2004. Forsvarskomiteens flertall la videre vekt på at framdriften med dokken måtte opprettholdes, og at tidsrammene ikke måtte brytes. Ifølge artikkelen i Bergens Tidende mener Erik Hernes at han på sin side har Stortingets vilje i ryggen, og henviser til St.prp. nr. 1, og sier at det i proposisjonen ligger at vi (FLO) "skal se på mulige prosjekter for offentlig-privat samarbeid". Dette kan gi inntrykk av at Erik Hernes tror at budsjettproposisjonens innhold er overordnet et gjeldende stortingsvedtak.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002) at det skal investeres i ny og utvidet fregattdokk ved Haakonsvern. Det ble avsatt 235 mill. kr til formålet. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) informeres Stortinget om at det settes av midler til prosjektering, og at det planlegges med oppstart i løpet av 2004 slik at Stortingets forutsetning om ferdigstillelse i 2006 kan innfris.

Arbeidet med prosjektering er i gang i henhold til, og innenfor rammene av Stortingets vedtak.

I det pågående arbeidet med den langtidsproposisjonen som skal etterfølge gjeldende langtidsproposisjon og som planlegges fremmet i Stortinget i løpet av vårsesjonen, arbeides det med en rekke vurderinger på mange områder for å videreutvikle moderniseringen av Forsvaret. I St.prp. nr. 12 (2003-2004) og i St.prp. nr. 1 (2003-2004) informerte Regjeringen om at det kan være aktuelt å vurdere offentlig privat samarbeid (OPS) på en rekke områder for å realisere viktige kapasiteter i Forsvaret. Innenfor rammene av dette arbeidet, samtidig med den pågående prosjekteringen, vurderes det alternative muligheter.

Hensikten med å vurdere offentlig privat samarbeid er å oppnå økt fokus på strategiske områder, kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten og en reell kostnadsreduksjon for Forsvaret. Dette skal resultere i en mer effektiv drift av støttevirksomheten og øke effekten av Forsvarets investeringer gjennom samarbeid/partnerskap med private aktører som ett alternativ til tradisjonell drift og anskaffelse.

En dokk skal tilfredsstille behovet for vedlikehold av skrog og installasjoner under vannlinjen for de nye fregattene som er under anskaffelse. Etter initiativ fra verftsindustrien i Bergen, er det foreslått mulige løsninger som både kan ivareta Forsvarets og industriens behov ved felles utnyttelse av dokkapasiteten. En vurdering er under utarbeidelse for å se om de foreslåtte løsningene er realiserbare. Vurderingen vil omfatte mulige samarbeidsløsninger både på Haakonsvern og utenfor. Dette betyr at det for tiden er tre mulige alternativer. To OPS alternativer henholdsvis innenfor og utenfor Haakonsvern, i tillegg til det opprinnelige alternativet ved å bygge i Forsvarets regi på Haakonsvern.

Sjøforsvaret er ikke forpliktet til å kjøpe vedlikeholdstjenester utelukkende fra FLO. Å bidra til en OPS løsning som kan sikre et bredere kundegrunnlag der kundemassen vil omfatte flere enn Sjøforsvarets kunder, vil kunne bidra til tryggere arbeidsplasser. I tillegg vil arbeidskraft og øvrige ressurser kunne utnyttes til felles verdiskapning i regionen.

Den vedtatte rammen på 235 mill. kr gjør det kun mulig å realisere en minimumsløsning dersom en dokk skal bygges tradisjonelt med Forsvaret som eneste finansieringskilde. En rekke fartøyer fra NATO allierte kan ikke dokkes ved en slik løsning. Dette begrenser kundemassen og vil kunne øke kostnadene for kunden som følge av redusert utnyttelsesgrad, og dokken er ikke sikret oppdrag for Sjøforsvaret dersom andre verft kan tilby billigere løsninger enn FLO.

I denne sammenheng, og innenfor rammen av arbeidet med ny langtidsplan, er det naturlig at det vurderes alternativer slik at forutsatte kapasiteter kan etableres på den for Forsvaret og det norske samfunn mest kostnadseffektive og rasjonelle måte. Jeg vil understreke at ingen konklusjoner er trukket på nåværende tidspunkt. Dersom konklusjonene for en alternativ løsning er av en slik art at de vil bidra til en lønnsommere løsning med større oppdragsmuligheter og dermed til beste for både industrien og Forsvaret, vil jeg i så fall legge disse frem for Stortinget. Jeg vil imidlertid understreke at arbeidet med å oppfylle Stortingets vedtak om utvidelse og ombyggingen av dokken videreføres parallelt.