Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:329 (2003-2004)
Innlevert: 03.02.2004
Sendt: 03.02.2004
Besvart: 09.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Ved Fundia Armeringsstål AS oppstår det et flimmer fra produksjonen av armeringsstål. NVE har pålagt bedriften å installere et SVC-anlegg for å redusere flimmeret. Bedriften har selv funnet fram til andre metoder for å redusere flimmeret på, enn den metoden NVE har pålagt bedriften. For at metoden skal fungere optimalt, må Statnett og bedriften samordne sine revisjonsstanser i periodene det oppstår flimmer.
Hva vil statsråden gjøre for at Statnett gjør de nødvendige tiltak i denne saken?

Begrunnelse

I januar 1999 fikk Fundia Armeringsstål pålegg fra NVE om å bygge et anlegg for å redusere flimmeret fra produksjonen av armeringsstål. Dette pålegget ble klaget inn til OED. I januar 2000 stadfestet OED dette pålegget og bedriften fikk krav om å installere anlegg eller treffe andre tiltak for å redusere flimmer.
Å bygge et slikt anlegg (SVC-anlegg) er bedriften meget skeptisk til da dette ikke vil fungere i MO, bl.a. pga. nettets lave kortsluttningsytelse. Statnett er heller ikke i stand til å oppgi minimum kortslutningsytelse. (Bedriften har tidligere driftserfaring med SVC-anlegg fra 80/90-tallet og måtte den gang stoppe det pga. personsikkerhet). Høsten 2000 kom Fundia armeringsstål imidlertid fram til en ide om at nettene på Helgeland kunne kobles annerledes slik at flimmeret ble "isolert" fra alminnelig forsyning. Dette har nå i 3,5 år fungert bra. Bedriften har ikke mottatt klager på flimmer i denne tiden. "Problemet" er at Statnett og Fundia Armeringsstål AS må samordne sine revisjonsstanser, for i slike perioder oppstår flimmer. Flimmeret blir høgt når Statnett gjør omkoblinger og Fundia Armeringsstål AS er i produksjon.
Bedriften viser til at hvis Statnett viser fleksibilitet og varsler i god tid, så er det mulig for Fundia Armeringsstål til en viss grad å tilpasse sine vedlikeholdstopper til dette. Statnett har så langt ikke vært villige til å varsle bedriften. Eksempelvis var det ingen revisjonsaktivitet i uken 29, 30 og 31 da Fundia Armeringsstål sto for sommerferie. Å bygge et SVC-anlegg kan virke som en unødvendig kostnad (ca. 40 mill. kr) for en bedrift som sliter i et internasjonalt marked og som står overfor store utfordringer framover. Det er bevist gjennom de siste år at problemet kan løses gjennom den driftskoblingen som har vært prøvd. Dette krever imidlertid at Statnett tar alvorlig det som står i deres vedtekter § 2 om samfunnsøkonomisk rasjonell drift av overføringsnettet.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVE påla i 1999 Mo Industripark (MiP) å installere anlegg eller treffe andre tiltak som på permanent basis reduserer flimmer som følge av smelteovnen til Fundia Armeringsstål AS innenfor MiPs konsesjonsområde til et akseptabelt nivå. NVEs vedtak ble påklaget av MiP. Departementet stadfestet NVEs vedtak.

Mot slutten av 2000 tok MiP initiativ til uttesting av en ny driftskobling i Helgelands-området. Statnett SF iverksatte den nye driftskoblingen i Svabo og Nedre Røssåga som en prøvedrift for å forsøke å redusere utbredelsen av flimmer til alminnelig forbruk.

NVE fattet i 2001 vedtak om at den nye driftskoblingen ikke tilfredsstiller de krav NVE tidligere hadde fastsatt, og forutsatte av MiP skulle forberede og gjennomføre tiltak i henhold til vedtaket av 1999 for permanent demping av flimmer.

NVEs vedtak ble påklaget til departementet. NVE fant ikke grunnlag for å imøtekomme klagen, og saken ble derfor oversendt departementet for sluttbehandling.

Som ledd i klagebehandlingen har departementet avholdt flere møter med de involverte partene MiP, Fundia Armeringsstål AS og Statnett. MiP og Statnett har fått anledning til å kommentere hverandres synspunkter i saken. Departementet har mottatt en rekke tilleggsopplysninger fra så vel MiP som Statnett vedrørende flimmerproblematikken og driftskoblingen.

Blant annet som følge av at MiP oversendte omfattende dokumentasjon vedrørende system- og driftstekniske forhold i Rana-nettet, ba departementet NVE om å foreta nærmere undersøkelser og faglige vurderinger av de opplysningene som var kommet til. NVE svarte departementet sommeren 2003.

Departementet har mottatt ytterligere kommentarer fra MiP og Statnett, og det ble senest i desember avholdt møte med representanter for MiP og Fundia Armeringsstål AS.

NVE mener at den nye driftskoblingen ikke er en god nok løsning på flimmerproblemene forårsaket av stålovnen til Fundia Armeringsstål AS. En løsning med delt drift i Svabo og Nedre Røssåga er ifølge NVE for sårbar for endringer i nettet og kraftproduksjonen i området og medfører for høyt flimmernivå i store perioder av året. Kraftsystemet vil etter NVEs vurdering kunne drives mer optimalt med en samlet drift både i Svabo og Nedre Røssåga. I henhold til NVEs vedtak er det MiPs ansvar å ordne opp i flimmerproblemene i Mo i Rana. NVE påpeker at målinger av flimmernivået med den utprøvde driftskoblingen viser at den er svært følsom for endringer i nett- og produksjonssystem.

Jeg vil peke på at klagesaken ikke gjelder spørsmålet om det skal bygges et SVC-anlegg eller ikke. At MiP plikter å installere anlegg eller treffe andre tiltak som på permanent basis reduserer flimmer til et akseptabelt nivå, følger allerede av NVEs vedtak som ble stadfestet av departementet. Klagen gjelder spørsmålet om MiPs nye driftskobling i Svabo og Nedre Røssåga er et tilstrekkelig tiltak som løser flimmerproblemet på permanent basis eller ikke.

Saken er teknisk komplisert og ligger til klagebehandling i departementet. Jeg regner med ferdigbehandling innen kort tid. Jeg ber om forståelse for at jeg derfor ikke kan gå nærmere inn på en vurdering av saken eller de opplysninger som fremkommer i spørsmålet.