Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:359 (2003-2004)
Innlevert: 09.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart: 17.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Då samferdselskomiteen var på vitjing på Trondheim Lufthavn Værnes sist veke, kom det fram motstridande informasjon frå leiinga i Avinor AS og tillitsvalde om ei rekkje spørsmål. Dette gjaldt m.a. storleik på investeringa i ny kontrollsentral, kostnader og tekniske tilhøve ved dei to alternative plasseringane av ein kontrollsentral nord i Bodø eller Trondheim.
Kan statsråden gje Stortinget rett informasjon om desse spørsmåla?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Styret for Avinor har 4. desember 2003 gjort vedtak om å redusere talet på kontrollsentralar som Avinor skal ha i framtida frå fire til to. Lokaliseringa av dei to kontrollsentralane har styret ennå ikkje gjort vedtak om - det er med andre ord ikkje gjort vedtak om å legge ned kontrollsentralen i Trondheim.

Som generalforsamling i Avinor held eg meg til styret si vurdering av saka, der dei tillitsvalde også er representerte. Eg reknar ikkje saka som ferdig frå Avinor si side før styret har gjort endeleg vedtak, og alle sider både når det gjeld økonomi, tekniske spørsmål og andre tilhøve er vurderte. Gjennomføring kan ikkje skje før etter at Luftfartstilsynet har godkjent endringa.

For å kunne orientere best mulig om situasjonen, har eg sendt spørsmålet til Avinor og bedt om talmateriale og omtale av andre relevante forhold. Eg siterer her heile brevet mottatt 13. februar 2004:

"Det vises til spørsmål fra stortingsrepresentant Oddbjørg Ausdal Starrfelt vedrørende reduksjon fra fire til to kontrollsentraler. Spørsmålet kom på bakgrunn av et besøk ved Trondheim Lufthavn Værnes sist uke.

Avinor driver i dag underveistjenesten i Norge fra fire kontrollsentraler (Air Traffic Control Center, ATCC): Bodø ATCC, Trondheim ATCC, Stavanger ATCC og Oslo ATCC. Avinors styre besluttet 4. desember 2003 at antall kontrollsentraler skal reduseres fra fire til to. Beregnet gevinstpotensial ved dette tiltaket er 48-60 MNOK pr. år. Den andre viktige kostnadsbesparelsen ved å gå fra fire til to kontrollsentraler ligger i reduserte investeringer ved anskaffelse og idriftsettelse av neste generasjons kontrollsystem. Dette er konservativt anslått til 150 MNOK.

Redusert antall kontrollsentraler er en utvikling i tråd med internasjonale strategier og trender. Det bidrar i tillegg til økt standardisering, som også gir grunnlag for bedret sikkerhet.

Avinor har vurdert kostnader og tekniske forhold ved alle de tre alternative plasseringene av Kontrollsentral Nord (KS Nord), hhv. Sola, Værnes og Bodø. De har alle tre bygningsmessige adekvate arealer, også for fremtidig trafikkvekst. Det er i utgangspunktet og isolert sett, små økonomiske forskjeller mellom driftskostnadene for de alternative lokaliseringene av KS Nord. Den viktigste forskjellen ligger i når en etablering av KS Nord kan gjennomføres. Den eneste muligheten, ut fra teknologiske årsaker, til å gå fra fire til tre kontrollsentraler - og dermed redusere Avinors kostnader - på mindre enn to år, er å samle dagens Trondheim og Bodø kontrollsentraler til KS Nord i Bodø. Dette vil gi en effekt i form av en tidligere positiv kontantstrøm for Kontrollsentral Nord lokalisert i Bodø sammenliknet med alternativ lokalisering på Værnes eller på Sola. Etablering av KS Nord i Bodø vil selvsagt ikke medføre dårligere sikkerhet enn dagens situasjon, eller på annen måte påvirke Avinors kunder.

Investeringene som er foretatt på Værnes vil, uansett lokalisering av KS Sør, ikke kunne betraktes som bortkastet: Det var helt nødvendig å bygge et nytt tårn med innflygingskontroll. I planprosessen forut for byggestart på nytt tårn, konkluderte Luftfartsverket med at det i en totalvurdering var hensiktsmessig også å bygge stort nok til å huse en kontrollsentral når det likevel skulle bygges tårn med tilhørende sikringsbygg. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til kontrolltårnet og innflygingskontrollen som uansett skal driftes, og bygningen vil bli tatt i bruk så fort som mulig. Administrasjonen i Avinor har nå konkludert med en anbefaling til styret, basert på framtidige økonomiske vurderinger som innebærer at Kontrollsentral Nord foreslås etablert i Bodø. Når det gjelder lokalisering av Kontrollsentral Sør, har Avinor varslet at man vil benytte våren 2004 til å utrede alternativene nærmere. Det er følgelig ennå ikke besluttet hvor kontrollsentral Sør skal etableres, de tre alternative løsningene er Røyken, Sola eller Værnes. Det er derfor foreløpig uklart om det vil bli ledige arealer i sikringsbygget på Værnes. Teknisk utstyr planlagt for Trondheim kontrollsentral kan stort sett brukes ved Værnes innflygingskontroll eller i Bodø."