Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:333 (2003-2004)
Innlevert: 03.02.2004
Sendt: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Er det riktig at Justisdepartementet legger seg på en løsning for etablering av nye plasser ved Bergen fengsel som er 15 mill. kr dyrere enn den som ble anbefalt av en intern arbeidsgruppe, og hva er i så fall årsaken til at departementet har valgt en slik løsning?

Begrunnelse

I forbindelse med etablering av 30 nye permanente soningsplasser ved Bergen fengsel utarbeidet en intern arbeidsgruppe flere ulike alternativer til hvordan dette kunne gjøres. Justisdepartementet ønsker, ifølge opplysninger undertegnede har mottatt, å bygge 20 av disse plassene innenfor ringmur, samt et bygg med 10 frigangsplasser utenfor ringmur. Videre skal departementet ønske å gjøre 32 plasser med lavt sikkerhetsnivå om til plasser med høyt sikkerhetsnivå ved å sette opp et gjerde rundt avdeling D. Ifølge driftsjefen ved Bergen fengsel vil entreprisekostnadene ved dette alternativet være 36 mill. kr.
Arbeidsgruppen ved Bergen fengsel anbefalte ovenfor JD at alle 30 plassene burde bygges innenfor ringmur. Entreprisekostnaden med dette alternativet er etter driftsjefens beregninger 21 mill. kr, altså en differanse på 15 mill. kr.
Følgende argumenter skal tale til fordel for arbeidsgruppens opplegg:

- billigere entreprisekostnader
- det vil være billigere i drift ved at det innbærer mindre lønnsutgifter
- et bedre faglig alternativ ved at avdeling D med 32 plasser med lavt sikkerhetsnivå får drive videre som i dag. Avdelingen er en godt fungerende avdeling. Gjennom 14 år har man opparbeidet seg kompetanse om nettverksbygging ved at innsatte har frigang til jobb/skole og deltakelse i fritidsaktiviteter. Med bare 10 frigangsplasser igjen kan dette arbeidet bli forringet.

Etter undertegnedes mening bør det være gode faglige argumenter dersom man velger et alternativ som er 15 mill. kr dyrere enn et annet, spesielt i en situasjon hvor kriminalomsorgen har det svært trangt økonomisk og hvor mange fengsler sårt trenger oppussing. Det bes derfor om en oversikt over de faglige argumentene departementet baserer seg på.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som kjent er det bevilget 44 mill. kr til å etablere 60 nye fengselsplasser i løpet av 2004. Bevilgningen skal dekke prosjektering, anbud, produksjon, oppsetting og engangsinvesteringer. I tillegg er det bevilget 6,8 mill. kr til drift av plassene i årets tre siste måneder.

I Budsjett-innst. S. nr. 4 (2003-2004) ber justiskomiteens flertall om at minst 15 av de 60 plassene realiseres gjennom bygging av permanente soningsplasser ved Bergen fengsel, hvis det er byggeteknisk mulig. Videre ønsker komiteen at ytterligere 15 plasser realiseres gjennom bygging av permanente plasser samme sted.

Departementet har i arbeidet med et alternativ for Bergen, lagt særlig vekt på løsninger som dekker et behov for flere varetektsplasser i Bergen. Departementet bestemte derfor at de 60 plassene fordeles med 15 midlertidige plasser i Trondheim, 15 midlertidige plasser ved Nye Kongsvinger fengsel og 30 nye permanente plasser ved Bergen. Med dette som utgangspunkt satte departementet ned et prosjekt med deltakere fra de berørte kriminalomsorgsregionene, og gjennomførte befaring ved de tre fengslene. Departementet er under dette arbeidet gjort kjent med forslaget til den interne arbeidsgruppa i Bergen fengsel. Dette forslaget som ligger nær det som sannsynligvis også blir den endelige løsningen for Bergen, er i prosessen sammenlignet med et alternativ som kunne ha gitt en særlig stor effekt når det gjelder varetektsplasser. Av tekniske grunner lar ikke den løsningen seg gjennomføre innenfor kostnadsrammen.

Departementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en anbudskonkurranse på de 60 plassene innenfor gitte rammer for budsjett, gjennomføringstid, effekt på soningskøen og bedring av varetektskapasiteten i Bergen. Departementet kan først etter at anbudskonkurransen er gjennomført fastslå hva kostnadene for Bergen vil beløpe seg til. Justisdepartementet er imidlertid innstilt på å få til gode, hensiktsmessige og akseptable løsninger innenfor budsjettet, og å ikke legge opp til løsninger som utløser unødige kostnader.