Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:335 (2003-2004)
Innlevert: 04.02.2004
Sendt: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nyorganiseringen av Arbeidstilsynet etter utflyttingsvedtaket skulle frigjøre ressurser som skulle gi brukerne bedre lokale tjenester. Ett av forslagene til nyorganisering på Østlandet medfører at innlandet mister arbeidsplasser som sentraliseres til Oslo. Effektutvalget viser at slik har konsekvensen av statlig politikk vært lenge.
Er det Regjeringens politikk at staten ikke skal ta hensyn verken til nærhet til brukerne eller til sentraliseringseffekten av statlig virksomhet?

Begrunnelse

Organisasjonsprosessen etter stortingsbehandlingen har så langt vært intern og umulig å få innsikt i. Effekten av ulike modeller har stor betydning for Arbeidstilsynets operative virksomhet.
Organiseringene bør styrke veilednings- og veiviserrollen og bygge på lokal synlighet, kunnskap og tilstedeværelse. Sentralisering vil medføre dårligere tilgjengelighet og dårligere kunnskap om det næringslivet en har ansvar for.
Kompetanse er selvsagt viktig, men dersom en argumenterer med at det er nødvendig å samle alt i Oslo og de øvrige østlandsfylkene i en region for å bli store nok til å inneha nødvendig kompetanse, vil det medføre at ingen av landets andre regioner bli store nok for å tilfredsstille det kravet. Det sier seg selv at det blir meningsløst.
Det er heller ikke påvist fra noe hold at Arbeidstilsynets ytre apparat i innlandsfylkene ikke har nødvendig kompetanse. Dersom statsråden sitter med annen informasjon om kompetansesituasjonen, bes det om at nødvendig informasjon og dokumentasjon som kan vise dette.
Regjeringen har fått henvendelse fra NHO i Hedmark og Oppland om saken, der de påpeker de uheldige virkningene dette vil ha for næringslivet i innlandet.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Som kjent sluttet Stortinget seg i behandlingen av St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn til Regjeringens beslutning om at det skal gjennomføres en omfattende omstillingsprosess i Arbeidstilsynet, som bl.a. innebærer etablering av en regionmodell og en styrking av distriktsapparatet gjennom en overføring av ressurser fra direktoratet. Formålet med omstillingen er å få en mer effektiv utnyttelse av etatens knappe tilsynsressurser.

En prosjektgruppe leder og koordinerer arbeidet med omstilling i Arbeidstilsynet. Denne prosjektgruppen skal legge frem en samlet anbefaling for departementet i februar i år. Departementet fatter deretter beslutning om den nye regionmodellen, herunder antallet regioner og lokalisering av regionkontorene.

Departementet har således så langt ikke vurdert den konkrete regioninndeling eller lokalisering av regionkontorer i det fremtidige "Arbeidslivstilsynet". Det vil i forbindelse med lokaliseringsspørsmålet bl.a. bli lagt vekt på kriterier som næringsstruktur, kompetansebehov, geografi/avstander mv.

Stortinget vil bli orientert om den videre oppfølging av denne saken så snart som mulig etter at det er fattet beslutning om Arbeidstilsynets nye regionmodell.