Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:336 (2003-2004)
Innlevert: 04.02.2004
Sendt: 05.02.2004
Besvart: 12.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsråden har i sitt svar på tidligere skriftlig spørsmål nr. 289 (2003-2004) om studietur til utlandet med krav om egenandel slått fast at dette må oppfattes som brudd på opplæringsloven § 2-15. En del skoler har gjennomført slike turer i mange år og gjør det fortsatt.
Hvordan vil statsråden forsikre seg om at skoleeiere, skoleledelse og tilsynsmyndighet straks får en presisering av § 2-15 som gjør det klart hvilke forutsetninger og hvilke rammer som gjelder for at slike turer faller innenfor opplæringslovens bestemmelser?

Begrunnelse

Statsråden har slik jeg oppfatter det gitt et meget klart svar på spørsmålet om lovligheten av studieturer til utlandet for elever i 10. klasse der det kreves egenandel. Statsråden er tilsvarende klar på at det er uten betydning at turen er frivillig og at det gies et undervisningstilbud på skolen for de elevene som ikke deltar på turen.
Det er viktig at skoleeire og skoleledere samt tilsynsmyndighet får samme klare informasjon. Det er viktig å forsikre seg om at informasjonen også blir forstått, akseptert og brukt av skolene, slik at den praksis som er beskrevet i det opprinnelige spørsmål, og som er i strid med opplæringsloven, ikke videreføres.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I rundskriv F-14-03 ble det, i tråd med merknadene til komiteen i Innst. O. nr. 43 (2002-2003), presisert at "Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke". Rundskrivet ble blant annet sendt til alle kommuner med beskjed om å sørge for at alle grunnskoler, foreldre og elever ble orientert.

En del av momentene i rundskrivet ble utdypet i et innlegg i Verdens Gang 4. oktober 2003. I innlegget ga jeg uttrykk for at bussturene til Auschwitz representerer et meget positivt tilbud. Jeg presiserte samtidig at kommunen ikke kan kreve betaling for faglige og/eller sosiale aktiviteter som er en del av opplæringen, men at det fortsatt er et stort rom for frivillige bidrag og gaver i skolen. Det ble også presisert at alle elever må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har bidratt eller ikke. Innlegget er sendt til alle kommuner, grunnskoler, elever og foreldre via fylkesmennene.

Dette viser etter min mening at det er tilstrekkelig klargjort og formidlet til tilsynsmyndighet, skoleeier og skoleledere hvilke forutsetninger opplæringsloven setter for slike turer.