Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:340 (2003-2004)
Innlevert: 04.02.2004
Sendt: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Kan statsråden gi en forklaring på hvorfor avgjørelsen om de nye blokkene i Barentshavet gis nå, og ikke vil bli gjenstand for reell behandling i forbindelse med oljemeldingen som skal behandles i løpet av dette halvåret, eventuelt også forklare hvorfor det etableres en ny praksis i saker knyttet til tildeling i kontroversielle områder?

Begrunnelse

29. januar gav Regjeringen ut 16 nye blokker i Barentshavet. Disse blokkene ble gitt ut i de kystnære og sårbare områdene rundt Snøhvit og Goliat. Tidligere er det gitt ut 11 blokker i dette området, så den nye tildelingen betyr langt over en fordobling av det arealet som tidligere er gitt ut i området rundt Goliat og Snøhvit.
Tildelingen av nytt areal har skjedd utenom de vanlige konsesjonsrundene. Blokkene er blitt gitt gjennom en såkalt "Tildeling i forhåndsdefinerte områder" (TFO). Dette er en ny måte å tildele arealer på som kom i St.meld. nr. 38 (2001-2002). Formålet med denne nye forvaltningsmodellen var å gjøre modne felter i Norskehavet og Nordsjøen lettere tilgjengelig for oljeselskapene. I stortingsmeldingen står det ingenting om at det skal kunne tildeles areal i Barentshavet etter denne modellen.
Det er også underlig at departementet nå definerer områdene rundt Snøhvit som et modent område. Den nye tildelingsformen bør brukes med forsiktighet siden den minsker innflytelsen til det politiske systemet, da blokken vil være bundet opp og ikke vil være gjenstand for utlysningsrunder.
Denne nye tildelingsmåten gir mer makt til oljeselskapene og mindre til politikere og andre samfunnsaktører. Behandlingen av områdene blir raskere og vanskeligere å komme med innspill til. Tildelingen skjer uten at departementet har klare kriterier for hva som skal ligge innenfor denne nye tildelingsformen. 15. desember kom Regjeringen med sin konklusjon i spørsmålet om oljevirksomhet i Lofoten og Barentshavet. De varslet da at Stortinget skal få behandle saken i Regjeringens nye oljemelding, som vil komme før påske og vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren. Regjeringen deler nå ut nytt areal i Barentshavet uten at dette har skjedd, og gir dermed likevel ikke Stortinget mulighet til å behandle saken.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: 15. desember 2003 behandlet Regjeringen Utredningen av helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). Regjeringen besluttet å åpne generelt for videre helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet syd, med unntak av visse særlig verdifulle områder. Samtidig slo Regjeringen fast at det er viktig å knytte tilleggsressurser til Snøhvit-feltet. Regjeringen åpnet derfor for at det kan letes etter tilleggsressurser av gass til Snøhvit, også på Tromsøflaket. Vedtaket betyr at selskapene kan gjenoppta petroleumsaktiviteten i eksisterende utvinningstillatelser, herunder foreta leteboringer høsten 2004/vinteren 2005, og at Regjeringen kan lyse ut områder i de allerede åpnede delene av Barentshavet syd.

Det har vært stor oppmerksomhet omkring ULB og Regjeringens behandling av saken. Av reaksjonene på Regjeringens beslutning i desember i fjor, oppfatter jeg det slik at det var bred politisk støtte til Regjeringens beslutning om å la selskapene gjenoppta petroleumsaktiviteten i Barentshavet syd på de strenge miljøvilkår som ble stilt.

I St.meld. nr. 38 (2001-2002) ble ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder introdusert. Bakgrunnen for omleggingen av konsesjonstildelingssystemet var å stimulere til en mer effektiv utforsking av de modne områdene på den norske kontinentalsokkel. Regjeringen meddelte at det var aktuelt å lyse ut modne områder i Nordsjøen og Norskehavet i de årlige konsesjonsrundene. ULB var under utarbeidelse da St.meld. nr. 38 (2001-2002) ble lagt frem. Regjeringen fant det da ikke naturlig å forskuttere konklusjonene av ULB-arbeidet og omhandle nye konsesjonsrunder i Barentshavet i denne stortingsmeldingen.

I et leteperspektiv er modne områder karakterisert ved godt kjent geologi. Modne områder er godt utforsket ved at de er godt dekket av seismiske undersøkelser og at det er foretatt et betydelig antall leteboringer. Områdene ligger ofte nær eksisterende eller planlagt infrastruktur. Dette betyr at små akkumulasjoner som blir funnet i disse områdene kan fases inn til eksisterende infrastruktur. Olje- og energidepartementet vurderer det ikke som hensiktsmessig å benytte en eksakt definisjon av modne områder i departementets arbeid. Regjeringen vil i forbindelse med utlysningen av den enkelte TFO-konsesjonsrunde ut i fra en total vurdering foreta en konkret beslutning om nye blokker skal inkluderes i den aktuelle konsesjonsrunden.

29. januar 2004 lyste Regjeringen ut "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004" (TFO 2004). Det tas sikte på tildeling i TFO 2004 i desember 2004. Regjeringen er ikke forpliktet til å tildele utvinningstillatelser på grunnlag av innkomne søknader.

I utlysningen av TFO 2004 ble et område i Barentshavet som omfatter 27 blokker inkludert. 20 av blokkene har tidligere vært tildelt og de resterende syv har vært utlyst i 13. konsesjonsrunde. Det forhåndsdefinerte området som er utlyst i Barentshavet er et modent område. Området er godt kjent geologisk og er godt kartlagt. Alle letemodellene er ifølge Oljedirektoratet testet gjennom letebrønner, og det er gjennomgående god forståelse av letemodellene. Det er boret totalt 23 letebrønner innenfor det forhåndsdefinerte området og det er gjort ti funn.

Området i Barentshavet, som er inkludert i TFO 2004, passer ikke inn i de nummererte konsesjonsrundene som omfatter areal i umodne områder. Siden arealet er modent, og man ikke forventer å gjøre store funn, passer arealet inn i TFO-konsesjonsrundene.

Fastsettelsen av utvidelsen av utlysningsområdet i modne områder skjer i tråd med tidligere etablert praksis med vedtak i Regjeringen på samme måte som man fastsetter hvilke arealer som skal lyses ut i de nummererte konsesjonsrundene i umodne områder. Dette betyr at det forhåndsdefinerte området blir fastsatt gjennom vedtak i Regjeringen etter framleggelse av Olje- og energidepartementet og forutgående saksbehandling med Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet. Utlysningen av TFO 2004 har vært behandlet på denne måten.

I forbindelse med vurderingen av petroleumsaktivitet i nordområdene ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av petroleums- og fiskerimyndighetene og petroleums- og fiskerinæringen som vurderte problemstillinger knyttet til sameksistens mellom petroleums- og fiskerinæringen i nordområdene. De utlyste blokkene i Barentshavet ligger ikke innenfor det området som er definert som kystnært i rapporten "Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten" som arbeidsgruppen utarbeidet. Et kystbelte (fra grunnlinjen og ut 35 km fra land) langs kysten ut mot Barentshavet ble definert som kystnært og det forhåndsdefinerte området i Barentshavet ble bevisst holdt utenfor dette området. Blokkene ligger ikke i de særlig verdifulle områdene som ble identifisert i ULB, unntatt blokker som allerede er konsesjonsbelagt (Snøhvit-feltet) og deler av to blokker øst for Snøhvit. Den delen av det forhåndsdefinerte området som ligger inne på Tromsøflaket ligger i nærheten av Snøhvit, se vedlagt kart.

Petroleumssektoren står overfor store utfordringer. Utviklingen i sysselsettingen er negativ, med fare for ytterligere reduksjon. Tall fra Aetat viser at direkte sysselsatte i petroleumsindustrien i 2002 var 81 700 og at antall sysselsatte ble redusert til 76 600 i 2003. Regjeringen er svært opptatt av å snu denne negative trenden og hindre en rask nedtrapping av aktiviteten i petroleumsvirksomheten. Det haster å komme med gode tiltak. At blokker i Barentshavet inkluderes i TFO 2004 må ses på denne bakgrunn. Utlysningen av 18. konsesjonsrunde i desember 2003 og TFO 2004 har som målsetting å bidra til økt aktivitet og økt sysselsetting i petroleumsindustrien.

Vedlegg til svar:

http://odin.dep.no/oed/norsk/aktuelt/pressem/026031-070248/index-dok000-b-n-a.html