Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:341 (2003-2004)
Innlevert: 04.02.2004
Sendt: 05.02.2004
Besvart: 13.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Helse Øst har varslet at revmatisk sjukehusavdeling skal legges ned. Kronisk syke med revmatiske lidelser får et godt behandlingstilbud ved Kongsvinger revmatiske avdeling.
Kan statsråden vennligst se på denne saken og stoppe planene om å legge ned et godt tilbud for en pasientgruppe som nå føler trygghet på revmatismeavdelingen ved Kongsvinger sjukehus?

Begrunnelse

Det er stor redsel, sinne og fortvilelse i Sør-Hedmark (Kongsvinger-regionen) i forbindelse med at Helse Øst har varslet at revmatisk sjukehusavdeling skal legges ned. Denne gruppen har en lidelse som ikke gjør dem lette å flytte på for å gi adekvat behandling andre steder.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I tråd med intensjonene i sykehusreformen er det de regionale helseforetakene som innenfor sine budsjettrammer skal gi et best mulig helsetilbud og sikre nødvendige helsetjenester til de som bor i helseregionen. I utgangspunktet kan og skal de regionale helseforetakene behandle spørsmål om endringer i funksjoner ved sykehusene. Helseforetaksloven og vedtektene for de regionale helseforetakene sier imidlertid at vesentlige endringer skal forelegges for det regionale foretaksmøtet, dvs. helseministeren. Det er imidlertid presisert i forarbeidene til loven at det ikke vil være slik at enhver flytting av funksjoner fra ett sykehus til et annet vil bli vurdert som en vesentlig endring.

Helse Øst har orientert meg om at det er foretatt en utredning om oppgavefordeling innen revmatologi og revmakirurgi ved Sykehuset Innlandet HF. Dette arbeidet inngår i de samlede planer for funksjons- og oppgavefordeling innenfor de somatiske helsetjenester i Sykehuset Innlandet. Prosessen har som formål å sikre et godt tilbud til pasientene, effektivisere samlet ressursanvendelse og organisering, samt trekke opp en framtidsrettet og helhetlig faglig strategi for fagområdet. Styret for Sykehuset Innlandet vil i tråd med sin behandling av saken den 5. februar ta stilling til den framtidige strukturen på områdene revmatologi og revmakirurgi på neste styremøte (11. mars 2004). I tråd med den faglige utviklingen innenfor revmatologien er det lagt til grunn at tilbudet til pasientene i økende grad skal dreies over mot polikliniske tilbud og dagbehandling. Styret uttaler at det har merket seg ulike syn og vurderinger fra faglig hold og blant pasientorganisasjonene hva angår strukturen på tilbudet (dvs. hvor tilbudet skal gis og kravet til tverrfaglighet i innholdet). Styret ber om at dette avklares nærmere i den saken som legges fram på neste styremøte.

Det går fram av saksutredningen (sak 005-2004) til styremøtet for Sykehuset Innlandet 5. februar at det ikke vil bli store endringer i reiseavstand ved noen av de ulike modellene som er foreslått for framtidig organisering. Dersom alt samles på Lillehammer vil det bli en betydelig økning i reiseavstand for nærkommunene til Kongsvinger, beregnet til ca. 70 000 innbyggere (inkludert Nes kommune i Akershus). For den resterende del av Hedmarks befolkning vil avstanden bli som i dag eller kortere. Slik som saken nå framstår og mens den fortsatt er til behandling i de regionale organer, ser jeg ingen grunn til å gripe inn i saken.