Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:343 (2003-2004)
Innlevert: 05.02.2004
Sendt: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Alle sjåfører skal avpasse kjøringen etter forholdene. Tidligere ble det derfor krevd at tyngre kjøretøy skulle ha med seg kjettinger i vintermånedene. Ved kontroller fikk ikke kjøretøyet kjøre videre uten slikt utstyr, selv om det var fare for snø/is på veibanen. Det er i den siste tiden vært flere eksempler på at tyngre kjøretøy ikke har hatt kjettinger med, og at politiet til tross for dette har latt kjøretøyet kjøre videre.
Hva vil statsråden gjøre for å få innskjerpet regelverket og praksisen på dette feltet?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har med virkning fra 1. januar 2004 innført påbud om at kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal ha med kjetting i piggdekksesongen, dvs. i perioden fra og med 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I de tre nordligste fylkene er perioden fra og med 16. oktober til 1. mai. Innføringen av påbudet innebærer en skjerping av reglene, da kravet tidligere var at tunge kjøretøy måtte ha med seg kjetting bare dersom det kunne ventes kjøring på snø- eller isdekket veg.

I de første ukene etter at reglene ble endret var det noe usikkerhet knyttet til tolkingen og praktiseringen av regelverket, og dette kan i enkelte tilfelle ha medført ulik håndheving. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, opplyser at dette nå er kommet på plass i både Vegvesenet og i politiet.

Når det kjøres på snø eller isdekket veg kan bruk av kjøretøyet forbys når fører ikke har lagt på kjetting der dette burde vært gjort for å sikre tilstrekkelig veggrep. I tillegg kan bruk forbys når det ikke er medbrakt tilstrekkelig antall kjettinger og det kan forventes kjøring på snø- eller isdekket veg i piggdekkperioden. Bruken skal forbys inntil kjetting er anskaffet og/eller lagt på kjøretøyet. I tilfellene som er nevnt foran ilegges også gebyr for overtredelsen. Der det ikke er medbrakt et tilstrekkelig antall kjettinger ved bart føre i piggdekkperioden, ilegges det kun gebyr.

Jeg mener den aktuelle skjerpingen av reglene vil bidra til å redusere de trafikksikkerhets- og fremkommelighetsproblemene som vi opplever hver vinter med tunge kjøretøy. Statens vegvesen og politiet prioriterer kontroll av dekk og kjettingbruk i vintersesongen, spesielt når vær og føreforhold tilsier det. De nye reglene vil gjøre det mulig med en mer effektiv kontroll.