Skriftlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:349 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Ser statsråden mulighet til at staten medvirker til besvarelse av brev sendt til "Julenissen i Drøbak"?

Begrunnelse

Hvert år kommer det store mengder brev til "Julenissen i Drøbak" fra store deler av verden.
Etter min mening er dette en ganske betydelig markedsføring av Norge, en markedsføring som antakelig vil kunne ytterligere utvides i årene fremover.
Det ser ut til at brevene i særlig grad kommer fra Tyskland, Frankrike og ikke minst Japan, men også fra en rekke andre land.
Det er informasjon om Norge som "julenissens land" i en rekke av våre ambassader, og utenlandsstasjonene tar svært ofte kontakt med Julehuset i Drøbak.
Kostnadene for å ta vare på brevene som kommer og besvarelsen av disse er ikke store, men det er vanskelig å dekke opp disse på en hensiktsmessig måte.
Frogn kommune ser for sin del at denne virksomheten har en viss betydning for dem og bidrar.
Det samme gjør Akershus fylke.
Etter min mening ville det være riktig at også staten på en egnet måte bidro til at denne aktiviteten kunne opprettholdes.
Finland har satset stort på dette og selv om det er langt igjen til deres nivå, er dette en nisje for å markedsføre Norge som har potensialer i seg.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det er en kjent sak at mange barn rundt om i verden tror at julenissen lever langt mot nord. Så vidt meg bekjent går mange brev som er adressert til "Nordpolen" til postkontoret i Drøbak. Det samme gjelder når brevene er adressert til "Julenissen, Norge".

Det er utvilsomt positivt for et lands omdømme at julenissen anses å leve og bo der. Julenissen er kjent for å være en hyggelig fyr som er snill mot alle barn. I tillegg er han gavmild. Som representanten fremhever i sin begrunnelse for spørsmålet konkurrerer Norge med Finland når det gjelder statusen som julenissens hjemland.

I mediene påstås det at Finland har "kuppet" julenissen. Grunnen til dette er at landet med stor tyngde har markedsført hans hjemsted som Rovaniemi i Nord-Finland og at de gjennom målrettet innsats har klart å ta ut det kommersielle potensialet som ligger i julenissen. Som følge av at Rovaniemi er blitt så kjent, er det svært mange barn som skriver "Julenissen, Finland" på konvoluttene, og da havner brevene naturlig nok i Rovaniemi. Trolig havner også brev som kun er adressert med "Julenissen" der.

I Norge er vi langt ifra å ha en julenisseindustri på Finlands nivå. I Rovaniemi har man bygget et eget julenissesenter eller julenisseland med ishotell og en rekke andre attraksjoner, i første rekke laget for barn. I Norge har vi ikke noe liknende.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig ønskelig at barn som sender sine julenissebrev til Norge og Drøbak skal få svar på disse. De er jo potensielle fremtidige turister til Norge, og det er flott om de får et godt inntrykk av landet fra barnsben av.

Fra Innovasjon Norge har jeg fått opplyst at brevene til julenissen tidligere ble tatt hånd om av Oslo kommune. Etter at Oslo kommune endret sitt turistengasjement til Oslo Promotion og Julehuset i Drøbak åpnet, ble all slik post sendt dit. Om dette skjedde som følge av en tilfeldighet eller om Julehuset i Drøbak gjorde noe aktivt for å få ta seg av brevene er ikke kjent for meg.

Jeg registrerer at noen mener at besvarelse av julebrevene ikke utelukkende bør være en privat, kommunal eller fylkeskommunal oppgave. Utenriksdepartementet gav noe støtte til Julehuset i 2002, men etter hva jeg skjønner var dette en engangsforeteelse.

Jeg mener at det i utgangspunktet ikke er en oppgave for staten ved Nærings- og handelsdepartementet å besvare brev til julenissen. Julehuset kan eventuelt ta opp spørsmålet om støtte med Innovasjon Norge, som innenfor gjeldende budsjettrammer må vurdere dette opp mot andre tiltak for å profilere Norge som reisemål i utlandet.