Skriftlig spørsmål fra Beate Heieren Hundhammer (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:351 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 16.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Beate Heieren Hundhammer (H)

Spørsmål

Beate Heieren Hundhammer (H): Ringerike fengsel er landets sikreste fengsel. Ved fengselet er det bygd et sluserom for å kontrollere de besøkende og for å øke sikkerheten. Dette rommet blir nå ikke brukt grunnet mangel på ressurser.
Anser justisministeren sikkerheten ved fengselet for tilstrekkelig når denne kontrollposten ikke er i bruk, og hva vil eventuelt justisministeren gjøre for å sørge for at kontrollposten blir brukt etter hensikten?

Begrunnelse

Ringerike fengsel er bygd for å kunne ta imot både nasjonale og internasjonale forbrytere som har begått alle typer kriminalitet. Det er en stor utfordring å sørge for maksimal sikkerhet når høyrisikoinnsatte oppholder seg i fengselet. En type innsatte som ofte har store ressurssterke nettverk innenlands eller utenlands å støtte seg på.
Ett av sikkerhetstiltakene er et sluserom ved inngangsporten hvor besøkende blant annet skal sjekkes for våpen og narkotika. Imidlertid har det kommet frem i mediene at sluserommet ikke blir benyttet med unntak av stikkprøver og til post, pakker og de innsattes bagasje grunnet mangel på ressurser. Kontrollen blir i stedet utført inne i besøksavdelingen. Kontroll inne på besøksavdelingen vil imidlertid ikke kunne ivareta det som er hovedhensikten med sluserommet, nemlig å få utført kontroll med de besøkende så langt unna de innsatte som mulig. Det at sluserommet ikke blir brukt gjør i følge fengselsledelsen at sikkerheten reduseres.
I et fengsel som skal kunne huse alle typer storforbrytere er også sikkerheten til de ansatte avgjørende. Bruk av kontrollposten ved inngangen vil bidra til bedre sikkerhet for de ansatte.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Hensikten med å bygge sluserommet ved Ringerike fengsel var først og fremst for å gi maksimal sikkerhet når avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå er i bruk, men også fordi fengselet kan ta imot alle typer domfelte. Slusa er laget slik at gang- og kjøretrafikk kan skilles. Det innebærer at persontrafikk og post kan ledes gjennom sluserommet med mulighet for visitasjon av personer og kontroll av effekter nær hovedporten. Rommet ble bygget for overførte midler fra byggeprosjektet, og sto ferdig sommeren 2001.

Slusa var tenkt å være betjent på dagtid og når besøk ble avviklet. Årsaken til at den ikke er tatt i bruk som en fast ordning er at fengselet siden åpningen har hatt betydelige problemer med å få tilstrekkelig antall tjenestemenn til å bemanne alle tjenesteposter i sikkerhetstjenesten. Fengselsdirektørens vurdering var at det ikke ville være forsvarlig å redusere bemanningen i avdelingene for å betjene slusa. I likhet med de fleste andre fengsler foretas i stedet kontrollen i besøksavdelingen. Heller ikke avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå er satt opp med en fast personalmessig styrking. I de periodene avdelingen har vært i bruk, har bemanningsmessig styrking skjedd ved midlertidig overføring fra andre avdelinger. En slik overføring har imidlertid gått på bekostning av andre oppgaver i avdelingene.

Avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå har vært forholdsvis lite i bruk, og benyttes i ledige perioder til ordinær domssoning. Bemanning av slusa krever flere tjenestemenn, og selv når sikkerhetsavdelingen er i bruk må det gjøres en konkret vurdering av trusselbildet før slusa bemannes. Kriminalomsorgen region sør opplyser at det hittil ikke har vært et reelt behov for å bemanne slusa, og at det derfor heller ikke har hatt betydning for sikkerheten i fengselet. Ringerike fengsel ble åpnet i februar 1997, og ingen har rømt fra fengslet i den tiden det har vært i drift. Sikkerheten i anstalten anses som svært god med de sikkerhetstiltakene som er i bruk i dag.

Det er ingen umiddelbare planer om fast bemanning av slusa, men dersom et slikt behov oppstår, kan det på kort sikt løses gjennom midlertidige omdisponeringer av tjenestemennene. Jeg finner det uhensiktsmessig å øke antallet tjenestemenn for sporadiske oppgaver, men ved en eventuell utvidet bruk av sikkerhetsavdelingen må personalbehovet både for betjening av avdelingen og slusa vurderes.