Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:363 (2003-2004)
Innlevert: 10.02.2004
Sendt: 10.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet vedtok endringer i blåreseptordningen i statsbudsjettet for 2004. Det er foreslått endringer i refusjonskriteriene ved behandling av ukomplisert hypertensjon ved at tiazider nå skal være førstevalg i medikamentell behandling. Statens legemiddelverk har sendt ut forhåndsvarsling om vedtak i saken uten at brukerorganisasjonene er blitt hørt.
Mener statsråden denne saksgangen er et eksempel på god brukermedvirkning, og at forvaltningsloven § 37 er blitt fulgt slik den skal?

Begrunnelse

Stortinget har bedt om en helhetlig gjennomgang av blåreseptordningen og at dette skal skje i løpet av denne sesjonen. Det synes derfor svært uheldig at store endringer i blåreseptordningen allikevel nå skjer før denne gjennomgangen. Spesielt uheldig blir det når iverksettelse av forskriftsendringer og dermed praktisering av legemiddelbruken skjer så raskt at brukerne og deres organisasjoner har liten eller ingen mulighet til en forsvarlig høringsrunde. En slik høring må gi tid og mulighet for en god og faglig reaksjon på eventuelle endringer.
Brukermedvirkning er svært viktig og forvaltningsloven § 37 må følges med en forsvarlig høringsfrist, noe som vanligvis pleier å være 3 måneder. I dette tilfellet synes det å dreie seg om 2 uker.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Budsjettvedtaket baserer seg på kunnskap som har vært tilgjengelig i flere år. Studiene som har vist at tiazider er velegnet ved behandling av ukomplisert hypertensjon, har også vært debattert i fagmiljøene lenge. Det har således vært full anledning for alle som er interessert i dette spørsmålet, å tilkjennegi sitt syn og sine erfaringer.

For å tilfredsstille provenykravet i budsjettvedtaket har det vært nødvendig med en rask implementering av Stortingets budsjettvedtak. Til tross for den raske implementeringen av vedtaket, har Statens legemiddelverk funnet tid til å diskutere vedtaket med både legeforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Dette har ikke vært noen høring i tradisjonell forstand, men en begrenset kontakt der de er blitt forelagt Legemiddelverkets forslag til detaljutforming av Stortingets overordnede vedtak for kommentarer.

For å gi implementeringen av tiltaket tilstrekkelig notoritet overfor leger, har Helsedepartementet besluttet å formalisere vedtaket ved en forskriftsendring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler (blåreseptforskriften) i samsvar med forvaltningsloven § 37.

Jeg mener saksgangen ut fra ovennevnte beskrivelse har gitt rom for nødvendig opplysning av saken, ut fra de forutsetninger og frister som lå til grunn for implementering av Stortingets budsjettvedtak i denne saken.