Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:365 (2003-2004)
Innlevert: 10.02.2004
Sendt: 11.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden gi sin vurdering av hvorvidt Norge fritt uten å gjøre lovendringer eller å melde EU-kommisjonen om det, kan fortsette med dagens reguleringer for arbeidsinnvandring fra de nye EU-medlemslandene i to år etter EU-utvidelsen fra 1. mai, og om ikke det gjelder for de påfølgende 3 årene dersom vilkårene for det er til stede?

Begrunnelse

St.meld. nr. 19 (2003-2004) gir en svært mangelfull vurdering av risikoene som følge av fri arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Meldingen bruker 18 sider på å vurdere samtlige følger av utvidelsen, mens den svenske SOUen 2002:116 til sammenlikning bruker 22 sider alene på trusselbildet for misbruk av velferdsordninger som følge av friere arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Det er tett opp mot åpenbart at Regjeringen har unnlatt å gjøre noen som helst bestrebelse for å gi Stortinget god og tilstrekkelig informasjon om sakens forhold. Dette er sterkt kritikkverdig.
I den svenske utredningen om EU-utvidelsens konsekvenser fremkommer det at landet uten å gi melding til kommisjonen, i to år etter utvidelsen fritt kan videreføre alle nasjonale reguleringer for arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene, som gjaldt ovenfor disse landene på tidspunktet da utvidelseserklæringen ble tiltrådt. Denne friheten er bare begrenset for unntak som ikke gjelder artikkel 1-6 i rådets forordning (EEG) nr. 1612/68 og under visse omstendigheter rådets direktiv 68/360/EEG. Dersom statsråden anser dette for å være riktig også for Norges anliggende betyr det at det er unødvendig å fremme egen sak om ny regulering av arbeidsinnvandringen, så fremt en ikke ønsker en liberalisering av dagens regelverk for arbeidsinnvandring fra de kommende nye EU-medlemslandene. Noe som det etter en slik erkjennelse neppe er politisk flertall for.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I henhold til EØS-utvidelsesavtalens bestemmelser, skal EØS-landene benytte nasjonale regler om adgangen til arbeidsmarkedet for arbeidstakere fra de nye medlemslandene, med unntak av Malta og Kypros, i de to første årene. Norge står derfor fritt til å videreføre dagens reguleringer for arbeidsinnvandring fra de nye EU-medlemslandene i disse to første årene etter EU-utvidelsen fra 1. mai. EU-landene trenger ikke å melde fra til Kommisjonen om slik videreføring siden nasjonale bestemmelser skal gjelde i denne perioden. Heller ikke EFTA-landene, inkl. Norge, behøver å melde fra til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, eller EØS-komiteen av samme grunn. Det er videre mulig å forlenge anvendelsen av de nasjonale bestemmelsene om adgangen til arbeidsmarkedet for tre nye år uten nærmere vilkår. EU-landene må imidlertid melde fra til EU-kommisjonen om slik videreføring for disse tre årene, ellers kommer EØS-reglenes bestemmelser om fri bevegelighet til anvendelse. Som EFTA-land trenger ikke Norge å melde fra om ev. en slik videreføring til EU-kommisjonen, men må derimot melde fra til ESA og EØS-komiteen.

Slik utlendingsloven er bygd opp, kan Norge imidlertid ikke videreføre dagens regulering av arbeidsinnvandring for arbeidstakere fra de nye medlemslandene uten å foreta endringer i utlendingsloven. Dersom loven ikke blir endret, vil arbeidstakere fra de nye medlemslandene etter 1. mai i henhold til utlendingslovens oppbygning kunne benytte seg fullt ut av reglene om fri bevegelighet.

Som stortingsrepresentant Sandberg på dette tidspunktet sikkert er kjent med, vil Regjeringen foreslå overgangsregler som innebærer at arbeidstakere fra de nye medlemslandene, med unntak av Kypros og Malta, i en periode må ha tillatelse for å ta arbeid her. Noen av de vilkår som i dag gjelder for disse arbeidstakerne vil bli stilt, men ikke alle. Regjeringen vil altså foreslå en delvis videreføring av dagens regulering av arbeidsinnvandring for disse arbeidstakerne. Som det vil ha fremgått ovenfor, vil dette kreve endringer i utlendingsloven. Forslag om overgangsregler blir lagt frem for Stortinget før påske og må være på plass innen 1. mai, da EØS-utvidelsen etter planen skal skje, parallelt med EU-utvidelsen.