Skriftlig spørsmål fra Vidar Andersen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:373 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 19.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Vidar Andersen (FrP)

Spørsmål

Vidar Andersen (FrP): Karljohansvern og Mågerø anses som viktige forsvarsanlegg for innseilingen til landets hovedstad. De anses også som viktige for forsvarsevnen til det sentrale østlandsområdet. Teknologi kan ikke i enhver sammenheng erstatte personellmessig tilstedeværelse. Forsvarssjefen har nå kommet med forslag om i praksis å avvikle disse anleggene.
Hvordan stiller forsvarsministeren seg til et forslag om å avvikle disse anleggene, og hvilke fagmilitære argumenter ligger til grunn for en eventuell avvikling?

Begrunnelse

I "Rammer for forsvarssjefens militærfaglige utredning" kap. 5.1.1.2 Å håndheve norsk suverenitet, heter det: "Oppgaven omfatter å sikre norsk suverenitet og å bidra til å ivareta nasjonal integritet. Suverenitetshevdelse forutsetter evne til å avskrekke og håndtere begrensede episoder der norsk suverenitet er truet, hvilket også innebærer evne til å hindre uvedkommende aktører å få adgang til norsk territorium og forhindre skader på vitale samfunnsinteresser. Oppgaven kan ved behov også omfatte sikring av norske ambassader og norsk skipsfart."
Undertegnede finner liten sammenheng ved å "fjerne" Forsvarets tilstedeværelse i et så viktig område hvor innseilingen til landets hovedstad må betraktes som hovedinnfallsporten til norsk territorium. Samtidig er det i dette området de fleste vitale samfunnsinteresser er lokalisert.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: FSJ MFU 03 ble overlevert meg 8. desember i fjor, og utgjør det fagmilitære bidraget til den kommende langtidsplanen for Forsvaret. Denne er under utarbeidelse i Forsvarsdepartementet. Regjeringen tar sikte på å legge saken frem i en proposisjon for Stortinget i løpet av mars d.å.

Jeg finner det ikke riktig å gå inn på enkeltsaker og lokaliseringsspørsmål på det nåværende tidspunkt, fordi langtidsplanen ennå ikke er ferdig, og fordi jeg mener det er særdeles viktig at Stortinget gis mulighet til å ta stilling til en helhetlig plan for Forsvaret.

Jeg vil allikevel presisere at Forsvarets evne til å håndtere nasjonale oppgaver, herunder suverenitetshevdelse og evne til krisehåndtering i det rådende sikkerhetsbildet, er viet betydelig oppmerksomhet i arbeidet både med FSJ MFU 03 og med langtidsplanen.