Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:376 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når NSB nå er blitt klar over at de har gått ut fra feil tallmateriale for passasjerer mellom Larvik og Skien, vil det korrekte passasjerantallet føre til at NSB reviderer den foreslåtte rutetabellen på denne strekningen?

Begrunnelse

Informasjonsdirektør Audun Tjomsland har vedgått at passasjerantallet for togstrekningen Larvik-Skien er langt høyere enn de 100 000 NSB antok da rutetabellforslaget ble framlagt. Når det faktiske antallet passasjerer er høyere enn 240 000 og med den veistandarden som er mellom Larvik og Skien, ville jeg finne det naturlig at NSB revurderer forslaget til rutetabell.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Beslutningen om å innføre nytt rutemønster mellom Larvik og Skien f.o.m. ruteendringen 15. juni 2004 står ved lag. Togavgangene mellom Skien og Larvik som vil bli kuttet har under 15 pst. belegg, dvs. i snitt 26 passasjerer pr. avgang, og det er dette som har vært beslutningsgrunnlaget for å kutte disse avgangene. På årsbasis oppsummerer dette seg, ifølge NSB, til 100 000 passasjerer som blir direkte berørt. Totalt reiste om lag 240 000 passasjerer på strekningen i 2003. NSB opplyser at de aldri har lagt noen feiltolkning av disse tallene til grunn for å foreslå endringer i rutetilbudet.

I henhold til fireårig rammeavtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB og som omfatter statlig kjøp av persontogtjenester på Vestfoldbanen, gis NSB bl.a. anledning til å kutte togavganger med under 15 pst. belegg. Stortinget har sluttet seg til denne avtalen. Bestemmelsen i rammeavtalen er tatt med for å gi NSB anledning til å tilpasse togtilbudet hvis etterspørselen blir uforholdsmessig lav i forhold til kostnaden ved å opprettholde tilbudet, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Det samlede kjøpsbeløpet for 2004 på om lag 1,4 mrd. kr sluttet representanten Ruis parti seg til gjennom budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i november. Med så lavt belegg og sett i relasjon til NSBs mange andre høyt prioriterte oppgaver innenfor avtalt kjøpsbeløp, er det ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde alle togavgangene på denne strekningen. Imidlertid skal NSB vurdere behovet for busserstatning. Jeg vil understreke at det i avtalen om statlig kjøp for 2004 er kuttet mindre enn bestemmelsene i rammeavtalen gir anledning til.

Endringene i antall togavanger på strekningen Larvik-Skien er også et bidrag til å etablere et togtilbud på Vestfoldbanen med høy punktlighet, som nevnt i svar på spørsmål fra representanten Gunn Olsen i spørretimen 28. januar 2004. Siden juni 2003 har Vestfoldbanen hatt en ruteplan som har vært for knapp i forhold til realistisk kjøretid. Dette henger sammen med at tilbudet Skien-Lillehammer ble tilpasset slik at reisetidseffekten av det nye dobbeltsporet i nordre Vestfold skulle kunne tas ut. Dette har ikke latt seg gjøre med tilfredsstillende punktlighet når alle togene snus i Skien. Endringene som vil bli gjennomført 15. juni 2004 innebærer at de avganger som må kjøres i retur fra Skien med en gang sløyfes. Dette ruteopplegget gjør at alle tog som i dag snur i Sandefjord forlenges til Larvik, som på den måten får flere togavganger.