Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:382 (2003-2004)
Innlevert: 13.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I hvor stor grad er de tiltak som er beskrevet i handlingsplanen "Forsvarets miljøvernarbeid" berørt av de innsparinger som foregår i Forsvaret, og gjennomføres de tiltak som er satt opp i 2004 i det omfang som handlingsplanen forutsetter?

Begrunnelse

Forsvarsdepartementet har, i samsvar med prinsippet om sektoransvar på miljøfeltet, utarbeidet en egen handlingsplan for Forsvarets miljøarbeid. Denne ble senest revidert i slutten av 2002. Her skisseres en rekke arbeidsmål for Forsvaret (med utgangspunkt i nasjonale mål), tiltak/virkemidler, måle- og resultatindikatorer. Planen fastsetter også i hvilke år de ulike tiltakene skal foregå.
Det er avgjørende for Norges totale miljøinnsats at tiltakene som ligger i denne handlingsplanen blir fulgt opp fra år til år.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: St.meld. nr. 21 (1992-93) Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret, var den første handlingsplan innenfor miljøvern for Forsvaret. Med St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, ville Regjeringen tydeliggjøre sektorenes ansvar ved at det skulle utarbeides sektorvise handlingsplaner. Forsvarsdepartementet (FD) utga sin første sektorhandlingsplan i forbindelse med St.prp. nr. 1 (1998-99). Som en videreføring av St.meld. nr. 58 (1996-97) utga daværende regjering sin miljøvernpolitikk gjennom St.meld. nr. 24 (2000-2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets tilstand. Den la grunnlaget for revideringen av Forsvarets sektorhandlingsplan i 2002.

Utformingen av "Handlingsplan - Forsvarets miljøvernarbeid" er gjort med grunnlag i Regjeringens miljøvernpolitikk, med inndeling i resultatområder og nasjonale resultatmål som videreføres i Forsvarets arbeidsmål og tiltak/virkemidler i sektorhandlingsplanen. Handlingsplanen har en tidshorisont 2003-2006, ved at enkelte mål skal nås i løpet av en bestemt periode (fastsatt år), eller at tiltak skal være igangsatt i perioden med et senere tidspunkt for måloppnåelse.

Til grunn for handlingsplanens resultatområde "vern og bruk av biologisk mangfold" ligger også St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning, hvor kapittel 5 omhandler FDs ansvarsområde.

Forsvarets miljøvernarbeid er godt innarbeidet i virksomheten, blant annet ved at det er bygget opp betydelig miljøvernfaglig kompetanse ved større avdelinger (miljøvernoffiserer) siden tidlig på 1990-tallet, samt miljø- og kulturminnefaglig kompetanse i Forsvarsbygg.

I tillegg til konkrete henvisninger til resultatområdene i regjeringens miljøvernpolitikk, omfatter handlingsplanen også utdanning og holdningsmessige forhold, miljøhensyn innenfor materiellforvaltning, miljøhensyn knyttet til øvelser samt innføring av miljøledelse.

Det fremkommer i handlingsplanens kapittel 4 at flere av arbeidsmålene i handlingsplanene er formulert som prosessmål. Målene er formulert i forhold til å fremskaffe oversikt over dagens miljøtilstand. Der Forsvaret har tilstrekkelig oversikt over tilstanden, er det formulert mål for redusert påvirkning.

Handlingsplanen har medført økt intern bevissthet og har satt fokus på miljøvernarbeidet i organisasjonen og ved avdelingene. Blant annet er arbeidet med revegetering og reparasjon av terrengskader satt i fokus ved tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt. FDs miljøvernpris 2003 ble tildelt miljøvernoffiseren ved Garnisonen i Porsanger for mangeårig arbeid med blant annet revegetering og reparasjon av terrengskader. Forsvaret har gjennomført opprydding av PCB-forurensede sedimenter i havneområdet ved marinebasen Haakonsvern, hvilket er et pionerprosjekt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Haakonsvern orlogsstasjon ble tildelt FDs miljøvernpris for dette oppryddingsarbeidet og for at de også kan vise til gode resultater og høy organisatorisk bevissthet innenfor miljøvernarbeidet generelt. Ved gjennomføring av en systematisk kildesortering kan flere av Forsvarets avdelinger nå vise til store økonomiske innsparinger og bedre fokus på miljøvernarbeidet.

Handlingsplanen ligger fortsatt til grunn for Forsvarets miljøvernarbeid. Flere mål inneholder ambisjoner som strekker seg ut over fastsatte minimumskrav. Enkelte tiltak i handlingsplanen er ambisiøse og krevende å gjennomføre. Det er for tiden stort press på organisasjonen på grunn av omlegging, og det er derfor oppstått enkelte forsinkelser. Det er for tiden en intern dialog med sikte på å minimalisere effektene av presset på organisasjonen generelt. Uansett vil alle pålegg fra miljøvernmyndighetene følges opp.