Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:384 (2003-2004)
Innlevert: 13.02.2004
Sendt: 16.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vi viser til statsrådens svar 11. februar 2004 på mitt skriftlig spørsmål nr. 340.
Hva mener statsråden med at "Det haster å komme med gode tiltak. At blokker i Barentshavet inkluderes i TFO 2004 må ses på denne bakgrunn"; er det hensyn til eventuelle arbeidstimer på en leterigg ved Snøhvit-feltet som bestemmer norsk petroleumspolitikk og ikke i hvilken grad Stortingets vedtak skal følges eller ikke?

Begrunnelse

I statsrådens svar 11. februar 2004 på mitt skriftlig spørsmål nr. 340 legges det en sterkt negativ beskrivelse av situasjonen på norsk sokkel til grunn for valg av forenklet prosedyre for tildeling av nye områder i Barentshavet.
I statsrådens svar vises det til at det er en negativ utvikling og at det er fare for norske arbeidsplasser, og at det hastet å få tildelt nye områder. Ifølge Oljedirektoratet er ikke situasjonen så dramatisk, selv om det selvsagt alltid er viktig å bidra til omstilling.
Oljedirektoratet påpeker at det ble gjort elleve nye funn på norsk sokkel i fjor, petroleumsproduksjon har aldri vært så stor noen gang tidligere, investeringen på sokkelen var 62 mrd. kr og det var en økning i de totale ressursene Det er også slik at statsråden har hatt en svært omfattende 18. konsesjonsrunde hvor det ble gitt ut store areal. Ut fra dette kan jeg ikke se at det så preserende å gi ut nytt areal i Barentshavet før Stortinget får behandlet saken.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Grunnen til at det haster å komme med gode tiltak er at prognosene for aktivitetsnivå, og dermed sysselsetting, om få år peker bratt nedover. Virkningene på sysselsettingen av et redusert aktivitetsnivå er en viktig faktor i å fastlegge Regjeringens petroleumspolitikk.

I inneværende år og i de aller nærmeste årene vil investeringene slik representanten Langeland skriver ligge høyt. I dag finnes det imidlertid for få og for små funn som venter på utbygging til å opprettholde investeringene. Det foreligger ingen større prosjekter som kan motvirke fallet i utbyggingsaktivitet etter at utbyggingen av store prosjekter som Snøhvit og Ormen Lange er fullført.

Leteaktiviteten som skal påvise nye utbyggingsmuligheter ligger samtidig på et lavnivå i forhold til aktiviteten de siste 20-30 årene. Påvisningen av ressurser gjennom nye funn viste en gledelig oppgang i 2003, men disse ressursene utgjorde like fullt bare om lag halvparten av reservene som ble produsert i fjoråret.

En hovedutfordring i petroleumspolitikken er derfor å legge til rette for en økning i leteaktiviteten. Tilgang til areal spiller en viktig rolle for å bidra til at leteaktiviteten økes. Regjeringen har valgt å lyse ut en meget omfattende 18. konsesjonsrunde og det er en målsetning at denne utlysningen skal gi næringen et nødvendig løft i leteaktiviteten i umodne områder.

Samtidig er det også viktig å ha en effektiv konsesjonspolitikk i modne områder for å møte de utfordringene næringen står overfor der. Leteaktiviteten i modne områder er et viktig bidrag for å sikre at den samlede ressurstilveksten og det samlede aktivitetsnivået på norsk sokkel holdes oppe. I denne forbindelse lyste Regjeringen ut "Tildeling i forhånsdefinerte områder 2004" (TFO 2004) den 29. januar 2004. Utlysningen av området i Barentshavet er i tråd med Regjeringens politikk om å inkludere modne deler av sokkelen i TFO-konsesjonsrundene.

Selvfølgelig er det ikke ett tiltak som løser de utfordringene petroleumsnæringen står overfor. Inkluderingen av de modne områdene i Barentshavet i utlysningen av TFO 2004 handler likevel om noe mer enn noen "[...] arbeidstimer på en leterigg ved Snøhvit-feltet [...] Regjeringen mener at det er viktig å påvise tilleggsressurser av gass til Snøhvit-feltet for å bedre økonomien i feltet. Jeg kan ikke se hvordan denne politikken ikke er å følge Stortingets vedtak.

Regjeringens petroleumspolitikk handler om å føre en konsistent og helhetlig politikk og å ta i bruk alle riktige tiltak, store som små, for å påvirke utviklingen i næringen i den ønskede retningen.