Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:386 (2003-2004)
Innlevert: 13.02.2004
Sendt: 16.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Fra 1. juli 2004 overtar Aetat ansvaret for å fatte vedtak om attføring fra trygdeetaten.
Har Regjeringen kalkyler på hvor mange personer som da vil bli klarert, hvor mange nye stillinger som må til i Aetat for å håndtere denne oppgaven og hvor mye som trengs av nye tiltaksmidler for at de som får vedtak om attføring kan gis et tilbud som er tilpasset deres behov?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Stortingets har ved behandlingen av Ot.prp. nr. 13 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.), jf. Innst. O. nr. 33 (2003-2004) og ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf. Budsjett-innst. S. nr. 5 (2003-2004) bedt Regjeringen om å melde tilbake om endret ressursbehov vedrørende samling av vedtaksmyndighet i Aetat i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

I tråd med Stortingets anmodninger vil derfor Regjeringen komme tilbake til stortingsrepresentant Andersens spørsmål om behovet for tiltaksmidler og personellressurser som følge av overføring av vedtaksmyndighet etter folketrygdloven § 11-5 fra trygdeetaten til Aetat i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2004.