Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:97 (1997-98)
Innlevert: 24.02.1998
Sendt: 25.02.1998
Besvart: 02.03.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): "TRS-senteret ved Sunnaas Sykehus: Hvorfor har sosialministeren motsatt seg at de to nye diagnosegruppene som skal gis et tilbud ved Trenings- og rådgiversenteret ved Sunnaas, skal være representert i Styringsgruppen."

Begrunnelse

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er en felles forståelse mellom Sosial- og helsedepartementet og Oslo kommune om at prosjektperioden for Trenings- og rådgivningssenteret (TRS) ved Sunnaas sykehus skal forlenges til 1.7.99. Deretter overtar staten ansvaret for prosjektet. Det foregår forhandlinger med Oslo kommune om tilpasninger av samarbeidsavtalen om drift av prosjektet. Disse er ennå ikke sluttført.