Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:390 (2003-2004)
Innlevert: 16.02.2004
Sendt: 16.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Helsetilsynet i Oslo bruker gjennomsnitt 11 måneder før en klage er avgjort. Det er mer enn dobbelt så lang tid som det skal ifølge reglene fra helsedirektøren.
Hvilke initiativ vil helseministeren ta for at klagebehandlingen skal skje innenfor de fastsatte rammer?

Begrunnelse

Allerede for 5 år siden påpekte Riksrevisjonen at klagebehandlingen i Oslo var den tregeste i landet. Til tross for denne påpekningen er utviklingen gått den gale veien. I dag er gjennomsnittelige saksbehandlingen ytterligere blitt 2 måneder lenger enn siden den gang. Når den gjennomsnittelige behandlingstiden er 11 måneder, er det mange som må vente vesentlig lenger. Det er blitt slik at flere og flere bruker mediene som virkemiddel for å påskynde behandlingstiden. Slik kan vi ikke ha det.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Statens helsetilsyn har de senere årene drevet aktivt utviklingsarbeid når det gjelder Helsetilsynet i fylkenes (før 1. januar 2003 fylkeslegene) behandling av tilsynssaker, gjennom nye policy- og rutinedokumenter, opplæring og erfaringsutveksling, oppfølging av at saksbehandling og skjønnsutøvelse er lik i landet. Saksbehandlingstid er fulgt opp gjennom fastsettelse av måltall, rapportering og samtaler mellom helsedirektør og den enkelte fylkeslege. Ressurser er flyttet mellom fylkeslegene for å sikre lik mulighet til å innfri måltall. Dette er det redegjort for i forbindelse med Dokument nr. 3:1 (2003-2004) som er til behandling i Stortinget.

Helsetilsynet i fylkene er gitt følgende instruks om prioritering: "Høyest prioritet ved eventuell prioriteringskonflikt har enkeltsaker der befolkningens rettssikkerhet eller sikkerhet i tjenestene er fremtredende aspekter." Dette er fulgt opp i Oslo og Akershus. For ett år siden ble innkommende tilsynssaker som gjaldt Oslo lagt til Helsetilsynet i Akershus i en periode på 4 måneder. Situasjonen for Oslos vedkommende er likevel fortsatt spesiell, med gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 11 måneder for tilsynssakene. Dette er et rettssikkerhetsproblem for de berørte og kan ikke fortsette.

Situasjonen er fulgt nøye fra sentralt hold og tatt opp fra Helsetilsynet i brev og møte med fylkesmannen i januar 2004. Integreringen av fylkeslegene i fylkesmannsembetene fra 1. januar 2003 skaper en ny situasjon når det gjelder styring av ressurser og prioritering til de ulike oppgaver fylkesmannsembetet har.

Jeg vil reise spørsmålet om ressursdisponering og prioritering av tilsynssakene ved fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg vil også be Statens helsetilsyn forsterke sin oppfølging av arbeidet med å gjøre behandlingen som Helsetilsynet i Oslo og Akershus driver mer effektiv.