Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:98 (1997-98)
Innlevert: 24.02.1998
Sendt: 25.02.1998
Besvart: 03.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): "Departementet har opprettet en gruppe som skal bistå departementet i arbeidet med den framtidige organiseringen av det regionale helsesamarbeidet. Oslo og Akerhus skal være i samme helseregion og vil ha betydelig å bidra med.
Hva er begrunnelse for at disse to fylkene ikke er representert i gruppen som skal bistå departmentet?"

Begrunnelse

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I henvendelsen av 24.01.98 i år har De stilt spørsmål om begrunnelsen for at fylkene Oslo og Akershus ikke er representert i gruppen som skal bistå departementet i arbeidet med den framtidige organiseringen av det regionale helsesamarbeidet. De påpeker at Oslo og Akershus skal være i samme helseregion og vil ha betydelig å bidra med.

Gruppen De referer til, og som har som mandat å "bistå departementet i å konkretisere ulike sider i det regionale samarbeidet. Utgangspunktet er den modellen som er skissert for regionalt helsesamarbeid i St meld nr 24, og Stortingets vedtak i behandlingen av meldingen" (sitat fra mandatet). I sammensetningen av gruppen var det lagt vekt på at den skulle være en liten, funksjonell gruppe, ut fra behovet for en fri og åpen debatt. Gruppen ble sammensatt slik at en kombinerte en geografisk representasjon fra alle helseregioner med representanter fra ulike organer og institusjoner som har betydning i det regionale samarbeidet.

Dette falt ut slik at fra helseregion 2 ble det valgt ut en representant fra det helseregionale sekretariatet, Hans Borchgrevink, ansatt ved Rikshospitalet, i tillegg til fylkeshelsesjef Erik Hillesund. Fylkespolitiker Knut Berge representerer helseregion 1.

Jeg vil i denne sammenheng få nevne at det også er et annet område det arbeides med innen feltet regionalt helsesamarbeid. Dette gjelder den endrede regioninndeling på Sørøstlandet, som Stortinget ba om under behandlingen av St meld nr 24 (1996-97) om spesialisthelsetjenesten, og som De påpeker i henvendelsen skal medføre at Oslo og Akershus skal komme i samme region. Også dette arbeidet skjer i nær kontakt med de berørte parter. Fylkesordførerne fra alle fylkeskommunene som berøres av en endret regioninndeling har vært koblet inn i denne prosessen ved at det har vært avholdt jevnlige møter underveis i arbeidet. Fylkesordføreren i Akershus og byråd for helse og sykehus i Oslo er selvsagt med i disse møtene.

Departementet har stadig behov for å opprette ulike arbeidsgrupper og utvalg for å løse ulike oppgaver. Alt etter hvilken oppgave som skal løses blir det satt opp ulike kriterier for hvem som ønskes som representanter i disse gruppene. For at hensyn til f.eks. regional geografisk representasjon, yrkesrepresentasjon, representasjon ut fra kjønn o.l. skal gå opp, vil det variere fra gang til gang hvilke fylker de ulike utvalgs- eller gruppe-medlemmer hentes fra.