Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:393 (2003-2004)
Innlevert: 17.02.2004
Sendt: 18.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I juni i 2003 behandlet Stortinget den såkalte Ellingsen-saken, som har versert over flere år. Det har etter dette vært ført forhandlinger mellom partene. I samsvar med forhandlingsprotokoll av 29. august 2003 mellom partene, ble det forutsatt at Ellingsens kostnader knyttet til juridisk bistand i anledning gjeninntreden i stilling og åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle dekkes av Forsvaret. Dette har ennå ikke skjedd.
Vil statsråden sørge for at dette nå ivaretas uten ytterligere forsinkelser?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg er kjent med at dekning av Owe Ellingsens saksomkostninger knyttet til gjeninntreden i stilling og den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ble diskutert i et møte med Forsvarsstaben 22. august 2003. I referatet fra dette møtet fremgår det at Forsvarsstaben ville vurdere dekning av slike kostnader når spesifisert krav forelå. Jeg er videre kjent med at Ellingsens advokat i brev av 28. november 2003 fremsatte krav til Forsvarsstaben om et konkret beløp i denne forbindelse. Forsvarsstaben skrev i sitt svarbrev til Ellingsens advokat datert 17. desember 2003 at de ønsket en mer spesifisert regning enn det som fremgikk av beløpsoversikten.

Ellingsens advokat sendte 29. januar 2004 en fornyet anmodning til Forsvarsstaben om å få dekket kostnader til juridiske utgifter uten at kravet var spesifisert nærmere enn ved den tidligere henvendelsen. Forsvarsstaben anmodet i brev av 9. februar 2004 til Ellingsens advokat på nytt om at kravet spesifiseres bedre i henhold til alminnelige krav til spesifisering i pengekravsforhold. Forsvarsstaben opplyste i dette brevet at spesifisert regning blant annet er nødvendig fordi man ikke anser utgifter påløpt etter gjeninntreden i den stillingen Ellingsen ble tilbudt i januar 2003 og tiltrådte i september 2003, som relevante utgifter i denne sammenheng.

Forsvarsstaben er altså innstilt på å kunne dekke utgifter til juridisk bistand i forbindelse med den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i forbindelse med gjeninntreden i stilling. Jeg har imidlertid forståelse for at de har behov for en nærmere spesifisert regning før slik utbetaling finner sted.

For ordens skyld opplyser jeg at Ellingsen i dom fra Oslo tingrett av 25. april 2002 ble tilkjent dekning av saksomkostninger med i alt 212 864 kr. Disse saksomkostningene ble med tillegg av 12 pst. rente utbetalt den 23. januar 2003. I tillegg har Ellingsen fått dekket saksomkostninger knyttet til ankesaken med i alt 152 155 kr, inkludert renter.