Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:394 (2003-2004)
Innlevert: 17.02.2004
Sendt: 18.02.2004
Besvart: 23.02.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden gi en oversikt over antall saker hvor Utlendingsnemndas (UNE) vedtak har blitt trukket for retten, og i hvilket omfang retten eventuelt har overprøvd UNEs avgjørelser?

Begrunnelse

I forbindelse med St.meld. nr. 21 (2003-2004) kommer departementet med en vag vurdering av muligheten til å gjøre UNEs vedtak i enkeltsaker som endelige. Det vil si at det ikke skal være klageadgang på vedtak truffet av UNE, eller at det er anledning å få vedtaket omgjort av retten ved søksmål. I denne forbindelsen er det interessant å få vite i hvilket omfang vedtak gjort av UNE blir trukket for retten, og ikke minst i hvilket omfang UNEs vedtak blir omgjort.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Utlendingsnemnda behandlet i 2003 vel 13 500 saker. Blant disse var det 77 rettssaker. I ca. 90 pst. av sakene fikk staten ved nemnda medhold. Antallet rettssaker de siste årene har vært forholdsvis stabilt.

Begrunnelsen for representanten Sandbergs spørsmål tyder imidlertid på at det foreligger en misforståelse når det gjelder hvilke endringer som foreslås i St.meld. nr. 21 (2003-2004). Det heter i begrunnelsen at det ikke skal være klageadgang på vedtak truffet av UNE. Det er imidlertid heller ikke i dag noen mulighet til å påklage UNEs vedtak til overordnet forvaltningsorgan. Dette er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser om at klageinstansens vedtak i klagesak ikke kan påklages. Stortingsmeldingen foreslår ingen endringer på dette punkt.

Det heter videre i begrunnelsen at det ikke skal være anledning til å få vedtaket omgjort av retten ved søksmål. Stortingsmeldingen inneholder ikke noe slikt forslag. Derimot foreslås det at adgangen til å bringe UNEs vedtak inn for domstolen utvides, ved at departementet får adgang til å bringe positive nemndsvedtak inn for retten, for prøving av om vedtaket er gyldig.