Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:395 (2003-2004)
Innlevert: 17.02.2004
Sendt: 18.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Fylkesmannen i Oppland har vedtatt å flytte landbruksavdelinga fra Gjøvik til Lillehammer fra våren 2005. Begrunnelsen for flyttinga er ifølge Oppland Arbeiderblad 11. februar 2004 at det er ledige lokaler på Lillehammer samt at flytting vil styrke kompetansemiljøet. En rapport fra en arbeidsgruppe påviser at flytting vil ha minimal effekt både økonomisk og kompetansemessig samt at en rekke av de ansatte vil søke annet arbeid.
Er statsråden enig i at denne flyttinga er nødvendig av økonomiske og kompetansemessige hensyn?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Fylkesmannen er øverste virksomhetsleder i embetet og har ansvaret for at virksomheten drives på en effektiv måte med høy måloppnåelse i forhold til de kravene departementet setter. Embetet blir tildelt en rammebevilgning over kap. 1510, og jeg forutsetter at fylkesmannen foretar nødvendige disposisjoner for å oppnå en best mulig regional forvaltning.

Jeg vil understreke at ansvar for denne type organisasjonsendring ligger innenfor virksomhetsleders, dvs. fylkesmannens myndighetsområde. Dette er i tråd med prinsipper om delegering og desentralisering av ansvar og myndighet, som er et grunnprinsipp i Regjeringens arbeid for modernisering av offentlig sektor.