Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:397 (2003-2004)
Innlevert: 17.02.2004
Sendt: 18.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan ser statsråden på initiativer som "Aksjon Rein Fugl", og ser departementet for seg noen form for offentlig bidrag til slikt arbeid, eller initiativ som kan gjøre det til permanent del av oljevernberedskapen langs kysten?

Begrunnelse

På Horsøy på Askøy i Hordaland er det opprettet et mottak for oljeskadet sjøfugl etter "Rocknes"-ulykken. Prosjektet kalles "Aksjon Rein Fugl" og har til nå tatt hånd om flere hundre skadede fugler. Fuglene blir etter hvert vasket ren for olje. Arbeidet blir utført av frivillige fra Bergens-området i samarbeid med en gruppe fra International Fund for Animal Welfare (IFAW). Initiativtakerne mener slike redningsaksjoner for sjøfugl bør være en viktig del av beredskapen ved oljeutslipp langs kysten. Den aktuelle aksjonen er imidlertid utelukkende finansiert gjennom penger fra IFAW, og for øvrig basert på frivillig innsats.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Oljetilsølte fugler i forbindelse med forliset av MS "Rocknes" er et problem som opptar mange. Det er satt i verk en aksjon ved Horsøy på Askøy for å vaske fugler rene for olje med sikte på å slippe dem ut igjen i naturen. Hittil er 131 oljeskadede fugler ankommet mottaket "Aksjon Rein Fugl". Av disse er 52 blitt avlivet fordi helsetilstanden var for dårlig, mens 79 er satt fri.

Den nevnte vaskeaksjonen foregår i privat regi og for privat regning. Myndighetene har imidlertid vært kjent med planene siden starten og har gitt råd og tillatelser for å ivareta dyrevernmessige aspekter ved rehabiliteringen.

Vasking av sjøfugl eller annen form for rehabilitering av dyr som er skadet i forbindelse med oljeutslipp, inngår normalt ikke som en del av den statlige beredskapen mot akutt forurensning. Dette er begrunnet med at slike rehabiliteringsprosesser er svært ressurskrevende og kun unntaksvis kan ha en bestandsmessig effekt. Erfaring fra tidligere aksjoner tilsier også at bare en mindre del av de fuglene som settes ut etter rehabilitering vil overleve. Dersom viktige populasjoner av sårbare arter er rammet vil Kystverket likevel vurdere å igangsette aksjoner for å vaske sjøfugl.

Veterinærmyndighetene har i dette tilfellet åpnet for et tiltak i privat regi der man benytter nye vaskemidler og teknikker som i liten grad tidligere har vært utprøvd i Norge. Som en del av den statlige aksjonen er det iverksatt et program for etterkantundersøkelser. Formålet med programmet er å kartlegge de faktiske miljøkonsekvensene etter ulykken, samt den skadereduserende effekten av de tiltak som ble iverksatt. Vasking av fugl vil også bli evaluert i denne forbindelse.

Engasjementet for å hjelpe skadelidte fugler er en positiv faktor som avkrever respekt, men må også vurderes opp mot nytteeffekten og hensynet til fuglenes tilstand og helse. Jeg er imidlertid glad for at det finnes kompetente miljøer innenfor dette fagområdet i Norge.