Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:398 (2003-2004)
Innlevert: 18.02.2004
Sendt: 19.02.2004
Besvart: 26.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Når vil Regjeringen foreslå et forpliktende mål om at Norges andel fornybar energi skal øke gjennom å legge fram forslag om norsk tilslutning til EUs direktiv om fornybar energi til behandling for Stortinget?

Begrunnelse

EU kom den 27. november 2001 med et direktiv som omhandler fornybar energi, det såkalte RES-direktivet. Direktivets overordnede målsetting er å øke bruken av elektrisitet fra fornybare kilder i EU. Fornybar energi inkluderer i henhold til direktivet alle nye fornybare energikilder og vannkraft. EU-landene har et mål om at fornybare kilder skal dekke 12 pst. av samlet energikonsum i 2010. Det er i den sammenheng anslått at fornybare kilder må stå for om lag 22 pst. av elproduksjonen mot 13,9 pst. i dag. Bakgrunnen for målene er i stor grad EUs Kyoto-forpliktelse.
Direktivet setter mål for hvert medlemsland i forhold til anvendelse av elektrisitet fra fornybare kilder hvor formålet er at denne andelen skal øke. Medlemslandene skal innen et år etter at direktivet har trådt i kraft rapportere til Kommisjonen om nasjonale mål for økningen i bruk av fornybare energikilder de neste 10 årene. Rapportene skal oppdateres hvert femte år. De nasjonale målene er indikative, men dersom oppnådde resultater ikke samsvarer med disse kan innføring av bindende mål senere bli aktuelt.
I Innst. S. nr. 167 (2002-2003) som ble avgitt 24. mars 2003 mener en samlet energi- og miljøkomité at Regjeringen snarest må gå i reelle forhandlinger med EU-kommisjonen med sikte på å framforhandle en norsk tilslutning til EUs fornybare energidirektiv.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Regjeringen legger opp til at Norge skal tilslutte seg direktiv 2001/77/EC om fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked.

Som gjort rede for i gassmeldingen (St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av naturgass mv.) på side 108, krever en tilslutning til direktivet avklaringer med EU-kommisjonen. Departementet har samtaler med kommisjonen om dette. Jeg har tiltro til et snarlig positivt utfall av disse samtalene. Det forberedes en beslutning i EØS-komiteen om å innlemme direktivet i EØS-avtalen. En norsk tilslutning til direktivet inkluderer også at vi fra norsk side vil slutte oss til et opplegg med indikative mål for fornybar elektrisitet.

Før saken vedtas i EØS-komiteen vil Stortinget orienteres på vanlig måte.